Biz hakda

Şençzhenen MORC döwlet derejesindäki ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde “ilki bilen müşderi, şertnama hormat goýulýar, karz berjaý edilýär, ýokary hilli, hünär hyzmaty” işewürlik pelsepesine eýerýär we ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny üstünlikli geçdi. .Kompaniýa tarapyndan öndürilen önümleriň hemmesi, CE, ATEX, NEPSI, SIL3 we ş.m. ýaly içerki we daşary ýurt häkimiýetlerinden hil we howpsuzlyk şahadatnamasyndan geçdi we intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we onlarça intellektual eýeçilik patentini aldy.

Kompaniýanyň tertibi

MORC Controls Co., Ltd. Hytaýyň ýokary tehnologiýa we täze tehnologiýa kärhanasy hökmünde 2008-nji ýylyň oktýabr aýynda döredildi we esasan klapan esbaplaryny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullandy.Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy we HART Aragatnaşyk Gaznasyna üstünlikli goşuldy.Önümler CE, ATEX, NEPSI, SIL3, 3C we beýleki hil we howpsuzlyk şahadatnamalaryny aldylar.

2022-nji ýylyň iýun aýynda şahamçamyz Anhui MORC Technology Co., Ltd. resmi taýdan önümçilige başlandy, umumy meýdany 10 000 inedördül metrden gowrak, bu ýerde MORC-nyň esasy önümçilik bazasy ýerleşýär.

MORC önüm diapazony, nebithimiýa, tebigy gaz, metallurgiýa, kuwwat, täze energiýa, kagyz ýasamak, azyk önümleri, derman, suw bejergisinde giňden ulanylýan klapan pozisiýasyny, solenoid klapan, çäklendiriji wyklýuçatel, howa süzgüç sazlaýjy we pnewmatik / elektrik aktuatoryny öz içine alýar. önümçilik pudaklary, howa giňişligi, gämi gatnawy we ş.m.Şeýle hem, klapan öndürijisi bilen gaty ýakyn gatnaşygymyz sebäpli dolandyryş klapan we ýapyk klapan çözgüdiniň doly toplumyny üpjün etmäge ukyply.
Dünýäde senagatlaşmagyň, awtomatlaşdyrmagyň we intellektiň çalt ösmegi bilen MORC "ilki bilen hil, tehnologiýa ilki, üznüksiz gowulaşmak, müşderini kanagatlandyrmak" ösüş pelsepesine eýerer, müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar berer we MORC-ny dünýäde öňdebaryjy eder. klapan esbaplary markasy.

Toparymyz

Kompaniýamyzyň hyzmatdaşlygynyň we agzybirliginiň güýji

Kompaniýamyz güýçli topar dinamikasy bilen tanalýar.100 adamdan ybarat toparymyz bar we önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli bölümler bilelikde işleýär.Marketing bölümimiz, markamyzy köpçülige tanatmak üçin jogapkär, önümçilik bölümimiz bolsa ýokary hilli önümleri döretmäge üns berýär.Gözleg we gözleg bölümimiz, pudakdaky iň täze täzelikleri yzarlamagymyzy üpjün edýär.

Üstünlik gazanmak üçin möhüm zat toparymyzyň hyzmatdaşlygy we agzybirligi.Her bölümiň öz maksatlary bar, ýöne umumy maksadymyz müşderilerimize göreldeli hyzmat bermekdir.Müşderini kanagatlandyrmak biziň üstünliklerimizdir diýip hasaplaýarys.Bilelikde işlemek arkaly maksatlarymyza netijeli we täsirli ýetip bileris.

ausd (1)
ausd (2)

Toparymyzdaky üstünlikli hyzmatdaşlyk we agzybirlik, açyk aragatnaşyk liniýalarymyzy aňladýar.Her birimiz kärdeşlerimiziň pikirlerini diňlemeli we olara baha bermeli.Bu bize hyzmatdaşlyga we habarly karar bermäge mümkinçilik berýär.Açyk aragatnaşygyň üstünlik gazanmak üçin güýçli guraldygyna ynanýarys.

Toparymyz jogapkärçilige baha berýär we maksatlarymyza ýetmek üçin birek-birege goldaw berýäris.Dürli güýçli we gowşak taraplarymyzyň bardygyny bilýäris we şol bilimleri biri-birimiziň ösmegimize kömek edýäris.Üstünligimiziň diňe şahsy däl, eýsem köpçülikleýin bolandygyna ynanýarys.

Jemläp aýtsak, kompaniýamyzyň üstünligi toparymyzyň agzybirliginiň we hyzmatdaşlygynyň netijesidir.Marketing bölümimiz, önümçilik bölümi, gözleg we ösüş bölümi we beýleki bölümler öz borçlaryny ýerine ýetirýärler, ýöne kompaniýanyň maksatlaryna ýetmek üçin bilelikde işleýäris.Açyk aragatnaşyk, jogapkärçilik we özara goldaw ugurlarymyz güýçli topar döredýär.Toparymyzyň iň uly baýlygymyzdygyna ynanýarys.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň