MORC tehniki toparyny HOERBIGER-iň nemes zawodyna alyş-çalyş we öwrenmek üçin üstünlikli gelenleri bilen gutlaýaryn

MORC elmydama klapan esbaplaryna, esasanam akylly klapan ýerleşdirijilerine professional gözegçilik etmekde ygrarlydy we çuňňur tehnologiki üstünlikler we mahabat işlerini etdi!Önümiň öndürijiligini, işleýiş durnuklylygyny we içerki klapan akylly pozisiýalarynyň önümini kämilleşdirmek üçin MORC tehniki topary, klapan öwrenmek we alyş-çalyş etmek üçin Germaniýanyň Mýunhen şäherinde ýerleşýän HOERBIGER (Herbiger) piezoelektrik klapan önümçilik zawodyna baryp görmekden uly hormat alýar. akylly pozisiýalar we piezoelektrik klapan tehnologiýasy.

Ilki bilen, nemes HOERBIGER toparynyň fonuny dabaraly tanatmak isleýärin.German HOERBIGER toparynyň 1895-nji ýylda döredileninden bäri 100 ýyldan gowrak taryhy bar. HOERBIGER kompressor tehnologiýasy, awtomatlaşdyryş tehnologiýasy we geçiriş tehnologiýasy ugurlarynda öňdebaryjy köpmilletli kompaniýa öwrüldi.5800-den gowrak işgäri bolan dünýäniň 40-dan gowrak ýurdunda we sebitlerinde 100-den gowrak önümçilik kärhanasy we satuw we hyzmat ediş kompaniýasy bar.Toparyň ştab-kwartirasy Awstriýada we Şweýsariýada ýerleşýär, sebit merkezi Europeewropada, Aziýada we Amerikada ýerleşýär.MORC tehniki topary, esasan, piezoelektrik klapan önümlerini doly öwrenýän we öndürýän Germaniýanyň Mýunhen şäherindäki HOERBIGER zawodyna baryp gördi.

640

Bu tehniki alyş-çalyşyň üsti bilen, aşakdaky taraplary goşmak bilen, MORC markasynyň akylly pozisiýasyny hemmetaraplaýyn ösdürmekde düýpli tehnologiki täzelikleri we öňe gidişligi getirdik:
1. Iň täze tehnologiki tendensiýalara we ösüşlere düşünmek: Herbinger nemes piezoelektrik klapan zawodyna baryp görmek we öwrenmek arkaly, piezoelektrik klapanlarynyň önümçilik we önümçilik prosesi barada öwrenip bileris, iň täze tehnologiki tendensiýalara we ösüş ugurlaryna düşünip bileris we ýol görkezip bileris. MORC markasynyň akylly pozisiýasyny ösdürmek üçin.

640 (2)2. Ösen tehnologiýany we tejribäni öwrenmek: Daşary ýurt tehniki hünärmenleri bilen aragatnaşyk arkaly ösen tehnologiýa we tejribe öwrenilip bilner.Piezoelektrik klapanlary akylly pozisiýada ulanmak üçin önümiň öndürijiligini hasam kämilleşdirip we kämilleşdirip, tehniki derejämizi we iş mümkinçiliklerimizi ýokarlandyryp bileris.Gözýetimleri we pikirlenmäni giňeltmek: Daşary ýurtly tehniki hünärmenler bilen aragatnaşyk gözýetimleri we pikirleri giňeldip, innowasiýa ylhamyny höweslendirip, geljekdäki ösüş ugurlaryny öwrenip biler, önümi ösdürmekde hyzmatdaşlygy hasam çuňlaşdyryp biler we kärhanalaryň we şahsyýetleriň ösüşine täze janlylyk goşup biler.

640 (3)

3. Hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak we berkitmek: Tehnologiki alyş-çalyş arkaly, täze tehnologiýalary bilelikde gözläp we ösdürip, tehnologiki ösüşi we önümi ýokarlandyrmagy höweslendirip, hyzmatdaşlygy ýola goýup we birleşdirip bolýar.

640 (1)

4. Halkara täsirini güýçlendirmek: Daşary ýurt tehnologiki alyş-çalyşlaryna işjeň gatnaşmak, MORC markasynyň akylly pozisiýasyna global gitmäge we barlygyny giňeltmäge mümkinçilik berýär.Germaniýanyň HOERBIGER bilen berk bileleşikler arkaly özara üstünlik gazandyk we halkara marka habardarlygyny we MORC markasynyň akylly pozisiýasynyň täsirini ýokarlandyrdyk.

Globallaşma şertlerinde tehnologiki alyş-çalyş halkara hyzmatdaşlygyň we alyş-çalyşyň möhüm düzüm bölegine öwrüldi.Globallaşmagyň yzygiderli ösmegi bilen ýurtlaryň arasyndaky tehnologiki alyş-çalyşlar ýygy-ýygydan bolup, dürli ýurtlaryň ylmy we tehnologiki ösüşine täze janlylyk girizýär.MORC tehnologiýa topary, MORC önüm tehnologiýasyny kämilleşdirmek üçin möhüm strategiki ähmiýete eýe bolan Germaniýanyň Mýunhen şäherindäki Herbinger Piezoelektrik klapan zawodyna baryp gördi.Halkara tehniki alyş-çalyşlar arkaly biri-birimiziň güýçli we gowşak taraplarymyzy öwrenýäris we öz tehnologiki täzeliklerimizde üstünliklere ýetýäris.

Bu pursatda MORC bilen HOERBIGER-iň arasyndaky tehniki alyş-çalyş gutardy.MORC tehniki toparyny alyş-çalyş we öwrenişmekleri üçin Germaniýanyň Mýunhen şäherindäki HOERBIGER piezoelektrik klapan zawodyna üstünlikli baryp görmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!

640


Iş wagty: Mart-15-2024