MORC®-ny goşa sergileriň doly üstünlikleri bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn

Altyn güýz möwsümi adamlara hasyl şatlygyny berýär.Bu şatlyk bilen, Şençzhenen MORC awtomatlaşdyryş enjamlary kärhanasy, “Hytaýyň 31-nji halkara ölçeg gözegçiligi we gurallar sergisine (öňki“ Köpmilletli gurallar sergisi ”), 13-nji Çengdu halkara nasosy, klapan we turbageçiriji sergisine gatnaşdy. MORC-ymyzyň ösüş prosesinde gymmatly bellik, we MORC markamyzyň mahabatlandyrylmagyna we kemala gelmegine işjeň gatnaşdy.

640

Önüm gözlegleri we ösüşi barada aýdylanda, biz ünsli, her jikme-jiklik bilen gyzyklanýarys we hiç hili güýjümizi gaýgyrmaýarys.Mhli MORC adamlarynyň tagallasy bilen, klapan ýerleşdirijilerine, gözleg işlerine we solenoid klapanlary, pnewmatik klapanlary, çäklendiriji wyklýuçatelleri, howa süzgüç basyşyny peseldýän klapanlary, pnewmatik hereketlendirijileri, elektrik hereketlendirijilerini öndürip, klapan dolandyryş enjamlaryna ýöriteleşen özboluşly içerki kompaniýa bolduk. , pnewmatik güýçlendirijiler, howa gulp klapanlary we klapan pozisiýalary!

640 (1)

MORC maşgala agzalarynyň doly görnüşi bilen, dünýäniň dürli künjeklerinden myhmanlary garşylamak üçin “Pekin köp milli gurallar sergisinde we Çengdu halkara nasosy, klapan we turbageçiriji sergisinde” çykyş etdiler.Sergi mahalynda MORC adamlary, ynamly ýylgyryşlar bilen, myhmanlara MORC-nyň önüm öndürijiligini we önümçilik goşundylaryny gaty we güýçli wagyz etdiler we myhmanlar tarapyndan döredilen “kyn meselelere” sözleýiş bilen jogap berdiler.Baş atyp, birek-biregiň pikirlerine düşünip, çuňňur dostluk gurup bilersiňiz

640 (2)

Sergi wagtynda myhmanlarymyzyň öňe süren gowy tekliplerine uly ähmiýet berýäris.Tehnologiýa gözleglerine we ösüşine ilkinji nobatda üns bermegi dowam etdireris.Iş şertlerinde ökde önüm synagy iň soňky söz, satuwdan soň oýlanyşykly we wagtynda hyzmat logistika goldawydyr.“Ilki bilen hil, tehnologiýa ilki bolsun” “Ilki bilen, üznüksiz gowulaşmak, müşderileriň kanagatlanmagy” MORC halkymyzyň bitewilik bilen işlemegi üçin standart boldy, önümiň ygtybarlylygynyň esasy we kriteriýasy, hem-de öňe gitmek üçin yzygiderli edýän tagallalarymyz!

"Deňizde ýakyn dostlarymyz bar we biz dünýädäki goňşular ýaly".Sergi wagtynda gelen myhmanlara sag bolsun aýdýaryn.Höwesiňiz, bizi göreşe itergi berýär;üstünligiň şatlygyny ýygmaga seniň tanamagyňdyr;klapan dolandyryş garnituralarynyň lokalizasiýa baýdagyny götermäge batyrgaýlyk edýär.!!

640 (3)


Iş wagty: Noýabr-02-2023