BIZ hakda

Şençzhenen MORC döwlet derejesindäki ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde “ilki bilen müşderi, şertnama hormat goýulýar, karz berjaý edilýär, ýokary hilli, hünär hyzmaty” işewürlik pelsepesine eýerýär we ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny üstünlikli geçdi. .Kompaniýa tarapyndan öndürilen önümleriň hemmesi, CE, ATEX, NEPSI, SIL3 we ş.m. ýaly içerki we daşary ýurt häkimiýetlerinden hil we howpsuzlyk şahadatnamasyndan geçdi we intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we onlarça intellektual eýeçilik patentini aldy.

 • 15 ýyl Tejribe
 • 20+ Patentler
 • 10,000m2 Önümçilik bazasy
 • 20K Potensial
 • MORC
 • Hünär hyzmatlary
 • Hünär hyzmatlary

  Müşderileri üçin amaly öndürijiligi ýokarlandyrýan we girdejiligini ýokarlandyrýan goşmaça baha çözgütleri berýär.

  Amal meselelerini we maslahat berilýän çözgütleri kesgitlemek üçin ulgam barlaglaryny geçiriň.

  Taslamany meýilleşdirmegi we dizaýny goldamak üçin uzakdan ýa-da ýerden çekiň.


 • Senagat / amaly

Has köp zat et

MORC, müşderä we ulanyja möhüm enjamlara we proseslere düşünişini çuňlaşdyrmak üçin köp sanly bilim we okuw programmalaryny hödürleýär.Ulanyjy talaplaryny we okuw mazmunyny kompaniýa tabşyryp biler.MORC saýtda ýa-da ofisde ýörite taýýarlyk programmalaryny dizaýn edip we iberip biler.

Has köp zat et

Özbaşdaklaşdyrmaga başlaň

MORC doly klapan ýygnamak we kalibrleme hyzmatyny bermek üçin öňdebaryjy klapan öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk etdi.Müşderiniň islegine görä, klapan böleklerini saýlamak, pnewmatik dolandyryş klapanyny ýygnamak we işe girizmek, pnewmatik ýapyk klapan ýa-da elektrik dolandyryş klapan.