MORC, Baoan, Şençzheneniň 6-njy milli fitnes oýunlaryny doly üstünlik bilen gutlaýar

Şençzhenen şäheriniň Baoan etrabynyň Sport býurosy we Şençzhenen MORC we beýleki köp sanly kärhana tarapyndan gurnalan altynjy milli fitnes oýunlary Şençzhenen Baoan sport merkezinde başlandy.Bu ýerde türgenleriň gaty göreşýän ruhuny görüp bileris.Bu ýerde hyjuwyň we deriň çaknyşmagyny duýup bileris.Bu ýerde ajaýyp bäsleşigi görüp bileris.Seret, sahna dartgynly we gazaply atmosfera bilen dolduryldy, türgenleriň güýçli merhemetini görkezýär…

640 (1) 640

“Şençzhenen Bao'an etrabynyň altynjy milli fitnes oýunlary” bir aý dowam etdi we tennis, basketbol, ​​suwda ýüzmek, badminton, futbol we beýleki ýaryşlarda “sagdyn ösüş, beden taýdan ösüş we sazlaşykly Hytaý” mowzugyny öz içine almaga synanyşdy. .Güýçli ýaryşda her bir türgen öz potensialyny höweslendirýär, güýçli güýjüni görkezýär, hemişe özüne garşy çykýar we çäklerinden çykýar.Netijede, öz tagallalary we zähmeti bilen oýunda ýeňiş gazandylar.Bu ýeňişleriň aňyrsynda ruhy we erkini görkezýän, şeýle hem sporta bolan söýgüsini we tutanýerliligini görkezýän agyr türgenleşik we yhlas bar.

640 (2)

MORC on ýyldan gowrak wagt bäri döredildi.Kompaniýanyň ulalmagy we güýçlenmegi bilen, jemgyýetçilik abadançylyk işlerini aç-açan möhüm orunda goýdy.MORC başlygy işgärleriň saglygyna we beden maşklaryna hemişe uly üns berýär.Sagdyn we işjeň durmuş ýörelgesiniň, işiň netijeliligini we durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin möhüm kepillikdigine ynanýarys, şonuň üçin sportuň ösmegini hem goldaýarys.

640 (3)

“Şençzheneniň Bao'an etrabynyň altynjy milli bedenterbiýe oýunlary”, Şençzheneniň dürli künjeklerinden köp sanly görnükli türgeniň gatnaşmagyny özüne çekýän sport we özara täsirleşmegi öz içine alýan ajaýyp çäre.MORC, bu çärä hemaýatkärleriň biri bolmak, gatnaşyjylara güýçli goldaw bermek we çäräniň üstünlikli geçirilmegini bilelikde üpjün etmek buýsanýar!

640 (4) 640 (5)

MORC, Şençzhenen Baoan sport býurosy tarapyndan kompaniýamyzyň ykrar edilmegini we tassyklamagyny doly görkezýän çäräniň baýrak gowşurylyş dabarasyna gatnaşmaga çagyryldy.Baýrak gowşurylyş dabarasyna MORC-nyň ýokary derejeli ýolbaşçylary ýolbaşçylyk etdiler we baýrak alan oýunçylaryň hormatlaryna şaýat boldular.Olara tüýs ýürekden gutlaýaryn we ahyrynda “Şençzhenen Baoan etrabynyň altynjy milli fitnes oýunlarynyň” üstünlikli netijesini arzuw edýärin!Iş wagty: Noýabr-21-2023