Sorag-jogap

S: Mysal alyp bilerinmi we nädip almaly?

J: Hawa, nusga bar we nusga talaplaryňyzy bize aýdyň, biz size salgy bereris we sargyt etmegiňize kömek ederis.

S: Esasy önümleriňiz näme?

J: Biz 15 ýyllyk iş tejribesi bolan klapan we herekete getiriji öndüriji we klapan pozisiýasyny, elektrik hereketlendirijisini, pnewmatiki herekete getirijini, solenoid klapany, howa süzgüç basyşyny peseldýän klapan, çäklendiriji wyklýuçatel, top klapan, kebelek klapan, barlag klapan, derwezeli klapan bilen üpjün edip bileris we size globus klapan.1-nji nokatly klapan çözgüdi üpjün edijiňiz bolmaga borçlandyk.

S: Harytlary biziň ýurdumyza iberip bilersiňizmi?

J: Hawa, ekspress (DHL / UPS / FEDEX / EMS / ARAMEX / TNT) we howa arkaly, deňiz arkaly köp ýurtlara saýlap bilersiňiz.

S: Siziň paýlaýjyňyz bolup bilerinmi?

J: Hawa, biziň paýlaýjymyz bolup bilersiňiz.Jikme-jiklikler biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Töleg möhleti we gowşuryş wagty näçe?

J: TT, Paypal, Western Union, Kredit kartoçkasyny kabul edýäris.Eltip beriş senesi sargydyň mukdaryna bagly we umumy harytlar 3-7 günüň içinde iberilip bilner.

S: Haryt kepilligi näme?

J: Biz materiallarymyzy we ussatlygymyzy kepillendirýäris.Biziň sözümiz, önümlerimiz bilen sizi kanagatlandyrmakdyr.Kepilligiň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, kompaniýamyzyň maksady, müşderileriň ähli meselelerini çözmek we çözmek, hemmeler kanagatlanar ýaly.

S: Önümleriňiziň ýaramlylyk möhleti nähili?

J: Kepillik möhleti önüm alnan pursadyndan 12 aý.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?