MORC-yň 2023-nji ýyldaky ýyllyk ýygnagynyň doly üstünlikleri bilen gutlaýaryn

Şençzhenen hemmeler tarapyndan “Peng şäheri” diýlip atlandyrylýar, ýöne bu hem “Bahar şäheri”, ýyly we çygly, ýagty gün şöhlesi bilen duýýaryn;bu ýerde sowuk şemaly, gar ýagýan goz ýeleklerini we müňlerçe kilometr doňan demirgazyk gözelligini duýup bilmeýän ýaly.Armyly we amatly.Ol gök öwüsýän, täze, asuda we amatly;gül deňzi tükeniksiz, hoşboý ysly, reňkli we ajaýyp!

Şençzhenen MORC Controls Co., Ltd. bu ajaýyp şäherde ýerleşýär.Thisylyň bu wagtynda MORC-nyň baş edarasy bu ýerde uly we uly ýyllyk ýygnak geçirdi.Kärdeşler şatlygyny saklap bilmediler we ýyllyk ýygnaga ir girip, ýadygärlik sowgat aldylar.Kompaniýa hemmeler üçin şöhle saçýan gyzyl şarflar taýýarlady, bu bolsa üstünlik we geljek ýyl üçin garaşylýan zatlary habar berdi.Gyzyl şarf hemmeleriň ýüregini birleşdirýär.Gyzyl, hytaý halkymyzyň halaýan reňkidir.Şatlykly ritm öňümizdäki ýyllyk ýygnaga hem başlaýar!

640

Adamlar bagtly wakalarda ruhubelent.Şeýle bagtly pursatda, MORC-nyň başlygy we baş müdiri jenap Mo Rong hemmeler üçin aýdym aýtdy, bu köp “tolgunyşyk” döretdi we kompaniýanyň ýolbaşçysynyň nähili erkin, aňsat, we ýakyn adamlar!

MORC ýyllyk ýygnak dabarasy kärdeşleriniň umytlary bilen başlandy we tolgundyryjy pursat ahyrsoňy geldi.Ilki bilen, MORC-nyň baş müdiri jenap Mo Rong her ýylky ýygnagyň açylyş dabarasynda çykyş etdi.Ol: “Kompaniýa ähli işgärlerine çeken zähmetleri üçin sag bolsun aýdýar.Hut her kimiň bilelikdäki tagallalary sebäpli kompaniýa şeýle ajaýyp üstünlikleri gazanyp biler.Kompaniýa, her bir işgäriň bu ýerde öz gymmatyna düşünmegi üçin size gowy iş gurşawy we ösüş mümkinçilikleri bilen üpjün etmegi dowam etdireris.Şol bir wagtyň özünde, bu döwrüň bize beren mümkinçiliklerine sag bolsun aýdýarys.Her pursatdan peýdalanyp, kompaniýanyň maksatlaryna ýetmäge çalyşarys.uzak möhletleýin ösüş.Her kimiň bilelikdäki tagallasy bilen kompaniýamyzyň ertir has ajaýyp döredjekdigine berk ynanýarys! "MORC-yň baş müdiri jenap Mo Rongyň gödek çykyşy hemmeleri has joşgunly we ynamly etdi.Veseňleriňizi ýygnap, köp zähmet çekiň, hemişe adaty bolmadyk zatlary ediň, geljege göz aýlaň we bilelikde uly üstünlikler dörediň!

640 (1)

Soň bolsa uly baýrak gowşurylyş dabarasyny geçirdik.Dürli wezipeler dürli meseleler bilen meşgullanýan hem bolsa, görnükli esasy işgärler topary ýüze çykdy.Ajaýyp ukyplary bar we dolandyrmaga ökde;gol astyndakylar hakda alada edýärler we kompaniýany birleşdirýärler;wezipelerinde yhlasly we wepaly we wepaly.Köpçüligiň öwgüsi, zähmetine hormat we tassyklama.Ösen adamlary höweslendirmek bilen bir hatarda, beýlekiler üçin hem höwesdir.Her kim kämil bolmaga çalyşýar we hemme zatda kämillige çalyşýar.Bu ajaýyp korporatiw medeniýet düşünjeleriniň görkezilmegi we mirasy!

640

Ondan soň hemmeler tertipli oturdylar we şu agşamky ajaýyp nahardan lezzet aldylar.Bile içmek we tost aýtmak hökman däldi, sen geldiň, menem gitdim!Agşamlyk naharynda, ýyllyk ýygnagyň atmosferasyny ýokarlandyrmak üçin, ýerinde lotereýa geçirdik.Hemmeler ruhubelentdi we şowlulyga we köp üstünlik bilen öýe dolanmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýardylar!Altyn aagondarha hoşniýetliligi görkezýär.Şu agşamky şowlulyk, adyndaky “aagondarha” kärdeşleri üçin has amatly.Hoşniýetlilik asmandan gelýär, bu bolsa asmanyň sazlaşyklydygyny aňladýar!

640 (1)

Dünýä banketlerden doly, wagt uçýar we her ýylky ýygnak dabarasy tamamlanýar.Baş müdirimiziň orunbasary jenap Hu, söýgüli ogly bilen birleşip, çuňňur duýgy bilen “Countryurt” aýdymyny aýdýar.Diňe bir ýurt bilen maşgala bolup bileris we maşgalanyň bagty Watanyň gülläp ösmegi watanyň gülläp ösmegi bilen aýrylmazdyr, watanyň gülläp ösmegi hem sazlaşykly we agzybir maşgalanyň goldawyna baglydyr.

Ahyrynda, şu agşamky her ýylky ýygnak dabarasyny “Ertir has gowy bolar” aýdymy bilen tamamladyk we kärdeşlerimiz bu ýylky her ýylky ýygnak dabarasyna ajaýyp netije berip, gowy pursatlary terk etdiler!

Şu pursatda, MORC-ny 2023-nji ýyldaky ýygnak dabarasynyň doly üstünligi bilen mähirli gutlaýaryn!


Iş wagty: -20anwar-19-2024