MORC MEP-10R seriýaly aýlaw görnüşi Elektro-pnewmatik klapan pozisiýasy

Gysga düşündiriş:

MEP-10RElektro-pnewmatiki pozisiýa ulanylýan we umumy maksatly çalt we takyk pozisiýany üpjün edýär.Dolandyryş elementiniň takyk, takyk ýerleşişini saklamak bilen, ähli gurşawda iň ýokary ygtybarlylygy üpjün edip, berk we ýönekeý dizaýn bilen uzak ömür hyzmaty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Mechan Mehaniki burun gurluşyny ulanyň

Vibokary wibrasiýa garşylygy - 5-den 200 Hz aralygynda rezonans ýok.

■ Göni we ters hereket, ýeke we goşa aktýor çalşylýar.

■ Ygtybarly, ýönekeý we pes tehniki dizaýn.

■ 1/2 Bölünýän aralyga gözegçilik insult çeşmesini üýtgetmek arkaly gazanylyp bilner

MEP-10R-1
MEP-10R-2

Tehniki parametrler

ITEM / MODEL

INGeke

Jübüt

Giriş signaly

4-den 20mA

Üpjünçilik basyşy

0,14-den 0.7MPa

Insult

0 ~ 90 °

Impedans

250 ± 15Ω

Howa birikmesi

NPT1 / 4, G1 / 4

Gauge birikmesi

NPT1 / 8

Kuwwat birikmesi

G1 / 2, NPT1 / 2, M20 * 1.5

Gaýtalama

± 0,5% FS

Daşky gurşaw temp

Adaty

-20 ~ 60 ℃

Beýik

-20 ~ 120 (Diňe partlaýjy däl)

 

Pes

-40 ~ 60 ℃

Çyzyklylyk

± 1.0% FS

± 2% FS

Gisterez

± 1.0% FS

Duýgurlyk

± 0,5% FS

Howanyň sarp edilişi

2.5L / min (@ 1.4bar)

Akym kuwwaty

80L / min (@ 1.4bar)

Çykyş aýratynlyklary

Çyzykly (asyl)

Material

Alýumin öndürmek

Goşma

IP66

Partlama subutnamasy

Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T85 ℃ Db
Mysal üçin IIC T6 Ga;Mysal üçin IIIC T135 ℃ Db

Agram

2.8KG

Öndürijiniň kepilligi:

Howpsuzlyk üçin gollanmada görkezmelere eýermek hökmandyr.

Ulanyjylaryň geleňsizliginden dörän zyýan üçin öndürijiniň jogapkärçiligi ýok.

Önümiň we bölekleriň üýtgemegi ýa-da üýtgemegi netijesinde ýüze çykan zyýanlar ýa-da betbagtçylyklar üçin öndürijiniň jogapkärçiligi ýok.

Üýtgetmek ýa-da üýtgetmek zerur bolsa, göni öndüriji bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Öndüriji önümi asyl bölek satuw senesinden kepillendirýärbaşgaça aýdylmadyklardan başga önümi bir (1) ýyl satyn almak.

Öndürijiniň kepilligi, önümiň hyýanatçylykly, betbagtçylykly, üýtgedilen, üýtgedilen, tamping, geleňsizlik, nädogry ulanmak, nädogry gurnama, degişli idegiň ýoklugy, resminamalarda göz öňünde tutulmadyk görnüşde öwezini dolmaz. önüm ýa-da model ýa-da seriýa belgisi üýtgedilen, üýtgedilen, zaýalanan ýa-da aýrylan bolsa;iberişde, Taňrynyň hereketi, elektrik togunyň ýokarlanmagy we kosmetiki zeper sebäpli ýüze çykýan zyýanlar.

Nädogry ýa-da nädogry ýerine ýetirilen tehniki hyzmat ýa-da hasabat bu çäklendirilen kepilligi ýatyrýar.

Kepillik barada jikme-jik maglumat üçin degişli ýerli MORC CONTROLS Ltd. ofisine ýa-da Kanadadaky esasy ofisine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Klapan esbaplary nebit-gaz, himiýa, elektrik öndürmek we beýleki pudaklaryň möhüm bölegidir.Turbageçirijilerdäki suwuklyklaryň we gazlaryň akymyny kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýarlar we dürli ulgamlaryň netijeli işlemegi üçin zerurdyr.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

“Valve” esbaplary barada aýdylanda, ygtybarly we tejribeli üpjün edijini saýlamak möhümdir.Ine, girýän ýerimiz. 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan klapan armatura pudagynda öňdebaryjy kompaniýa.Önümlerimiz 20-den gowrak ýurtda we sebitde satylýar we ulanylýar, bu biziň abraýymyzy we hilimizi görkezýär.

Güýçli taraplarymyzyň biri giň önümlerimizde.Sevenedi seriýaly klapan esbaplary, 35-den gowrak spesifikasiýa we modeller bilen üpjün edýäris.Bu dürlilik, müşderilerimiziň zerur zatlary bir ýerde tapyp, wagt we pul tygşytlamagy aňladýar.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Kompaniýamyzda innowasiýa çynlakaý çemeleşýäris.Bilermenler toparymyz täze önümleri ösdürmek we bar bolanlary gowulandyrmak boýunça yzygiderli işleýär.Bu innowasiýa sürüjisi 32 oýlap tapyş we peýdaly patent we 14 daşky patent almaga mümkinçilik berdi.Müşderilerimiz bizi saýlanda iň ösen we ygtybarly önümleri alýandyklaryna ynam edip bilerler.

Bizi klapan laýyk hyzmatdaş hökmünde saýlasaňyz, ajaýyp önüm diapazony we hili däl.Şeýle hem, bitewilige, müşderi hyzmatyna we hünär derejesine baha berýän bir kompaniýadan peýdalanarsyňyz.Müşderilerimize iň oňat tejribäni üpjün etmek üçin ajaýyp müşderi hyzmatyny we goldawyny berendigimize buýsanýarys.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Sözümiň ahyrynda, ygtybarly “Valve Accessories” hyzmatdaşyny gözleýän bolsaňyz, bizden gowy saýlaw ýok.Önümlerimiziň giň görnüşi, tejribe we innowasiýa ygrarlylygymyz bilen, pudakda iň oňat önümleri we hyzmatlary gözleýän her bir adam üçin iň gowy saýlawdyrys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň