MORC MEP-12 seriýaly çyzykly / öwrümli pnewmatik-pnewmatik klapan pozisiýasy

Gysga düşündiriş:

MPP-12 seriýasy, klapany dolandyrmak üçin gözegçilik ediji ýa-da dolandyryş ulgamyndan 0.02 ~ 0.1MPa signal alýan enjam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Mechan Mehaniki burun gurluşyny ulanyň

Vibokary wibrasiýa garşylygy - 5-den 200 Hz aralygynda rezonans ýok.

■ Göni we ters hereket, ýeke we goşa aktýor çalşylýar.

■ Ygtybarly, ýönekeý we pes tehniki dizaýn.

■ 1/2 Bölünýän aralyga gözegçilik insult çeşmesini üýtgetmek arkaly gazanylyp bilner

MPP-12R
MPP-12L

Tehniki parametrler

Model belgisi

MPP-12L

MPP-12R

Giriş

0.02 ~ 0.1MPa

Üpjünçilik basyşy

0,14 ~ 07MPa

Insult

10 ~ 150mm

0 ~ 90 °

Howa birikmesi

PT (NPT) 1/4

Baglanyşyk

PT (NPT) 1/8

Gaýtalama

± 0,5% FS

Daşky gurşaw temp

-20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 158 ℉)

Çyzyklylyk

± 1% FS (DoubleActis ± 2%)

Gisterez

± 1% FS

Duýgurlyk

± 0,2% FS (DoubleActis ± 0,5%)

Howanyň sarp edilişi

2.5LPM (sup = 0.14MPa)

Akyş tizligi

80LPM (sup = 0.14MPa)

Çykyş aýratynlyklary

Çyzykly

Gabyk materialy

Alýumin

Goragdan goramak

IP66

Agram

1,7kg (3.1lb)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Klapan esbaplary nebit-gaz, himiýa, elektrik öndürmek we beýleki pudaklaryň möhüm bölegidir.Turbageçirijilerdäki suwuklyklaryň we gazlaryň akymyny kadalaşdyrmakda möhüm rol oýnaýarlar we dürli ulgamlaryň netijeli işlemegi üçin zerurdyr.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

“Valve” esbaplary barada aýdylanda, ygtybarly we tejribeli üpjün edijini saýlamak möhümdir.Ine, girýän ýerimiz. 15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan klapan armatura pudagynda öňdebaryjy kompaniýa.Önümlerimiz 20-den gowrak ýurtda we sebitde satylýar we ulanylýar, bu biziň abraýymyzy we hilimizi görkezýär.

Güýçli taraplarymyzyň biri giň önümlerimizde.Sevenedi seriýaly klapan esbaplary, 35-den gowrak spesifikasiýa we modeller bilen üpjün edýäris.Bu dürlilik, müşderilerimiziň zerur zatlary bir ýerde tapyp, wagt we pul tygşytlamagy aňladýar.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Kompaniýamyzda innowasiýa çynlakaý çemeleşýäris.Bilermenler toparymyz täze önümleri ösdürmek we bar bolanlary gowulandyrmak boýunça yzygiderli işleýär.Bu innowasiýa sürüjisi 32 oýlap tapyş we peýdaly patent we 14 daşky patent almaga mümkinçilik berdi.Müşderilerimiz bizi saýlanda iň ösen we ygtybarly önümleri alýandyklaryna ynam edip bilerler.

Bizi klapan laýyk hyzmatdaş hökmünde saýlasaňyz, ajaýyp önüm diapazony we hili däl.Şeýle hem, bitewilige, müşderi hyzmatyna we hünär derejesine baha berýän bir kompaniýadan peýdalanarsyňyz.Müşderilerimize iň oňat tejribäni üpjün etmek üçin ajaýyp müşderi hyzmatyny we goldawyny berendigimize buýsanýarys.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Sözümiň ahyrynda, ygtybarly “Valve Accessories” hyzmatdaşyny gözleýän bolsaňyz, bizden gowy saýlaw ýok.Önümlerimiziň giň görnüşi, tejribe we innowasiýa ygrarlylygymyz bilen, pudakda iň oňat önümleri we hyzmatlary gözleýän her bir adam üçin iň gowy saýlawdyrys.

Sorag-jogap

Q1: Mysal alyp bilerinmi we nädip almaly?

J: Hawa, nusga bar we nusga talaplaryňyzy bize aýdyň, biz size salgy bereris we sargyt etmegiňize kömek ederis.

Q2: Esasy önümleriňiz näme?

J: Biz 15 ýyllyk iş tejribesi bolan klapan we herekete getiriji öndüriji we klapan pozisiýasyny, elektrik hereketlendirijisini, pnewmatik herekete getirijini, solenoid klapany, howa süzgüç basyşyny peseldýän klapan, çäklendiriji wyklýuçatel, top klapan, kebelek klapan, barlag klapan, derwezeli klapan bilen üpjün edip bileris we size globus klapan.1-nji nokatly klapan çözgüdi üpjün edijiňiz bolmaga borçlandyk.

Q3: Harytlary biziň ýurdumyza iberip bilersiňizmi?

J: Hawa, ekspress (DHL / UPS / FEDEX / EMS / ARAMEX / TNT) we howa arkaly, deňiz arkaly köp ýurtlara saýlap bilersiňiz.

Q4: Siziň paýlaýjyňyz bolup bilerinmi?

J: Hawa, biziň paýlaýjymyz bolup bilersiňiz.Jikme-jiklikler biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Q5: Töleg möhletiňiz we gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Häzirki wagtda diňe bank geçirimleri arkaly pul alyp bileris, has giňişleýin maglumat üçin satyjy bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Eltip beriş senesi sargydyň mukdaryna bagly we umumy harytlar 3-7 günüň içinde iberilip bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň