MORC MTR-11 seriýaly pozisiýa geçiriji

Gysga düşündiriş:

MTR-11 seriýaly pozisiýa geçiriji, klapanyň ýa-da şuňa meňzeş enjamda bolmagynyň mehaniki ýagdaýynyň üýtgemegini duýýar we DC4 ~ 20mA çykyş signalyna öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

■ Amatly sim: 2 sim görnüşi.

■ Takyklygy we ygtybarlylygy.

RA RA vs DA hereket sazlamasy üçin ýönekeý üýtgeşme.

Ero Nol we aralygy amatly sazlamak.

Tehniki parametrler

Model belgisi MTR-11
Giriş urgusy Çyzykly 10 ~ 150mm
Aýlanma 0 ~ 90 °
Çykyş signaly 4 ~ 20mADC
Resistanceük garşylygy Maks.880Ω / 28VDC
Naprýatageeniýe 9 ~ 28VDC
Sesiň gerimi 50mV s
Kuwwat birikmesi PF3 / 4 (G3 / 4)
Çyzyklylyk ± 1% FS
Gisterez ± 0,2% FS
Duýgurlyk ± 0,2% FS
Daşky gurşaw temp -20 ~ 70c
Partlama garşy ExdlICT6
Ingress
goramak
IP67
Gabyk materialy Alýumin
Agram 1,2 kg

Näme üçin bizi saýlamaly?

MTR-11 seriýaly pozisiýa geçirijisi bilen tanyşdyrmak - mehaniki pozisiýany duýmagymyzy üýtgeden iň häzirki zaman enjam.Vörite klapanlar we şuňa meňzeş enjamlar bilen ulanmak üçin ýörite döredilen bu geçiriji ony bäsdeşlikden tapawutlandyrýan aýratynlyklara eýedir.

MTR-11 seriýaly pozisiýa geçirijileriniň esasy aýratynlyklaryndan biri, mehaniki ýagdaý üýtgemelerini DC4 ~ 20mA çykyş signallaryna öwürmek ukybydyr.Bu, dürli enjamlaryň hereketine we ýerleşişine gözegçilik etmek we yzarlamak aňsatlaşdyrýar, bu hemme zadyň elmydama kadaly we täsirli işlemegine kömek edip biler.

Bu geçirijiniň ýene bir möhüm aýratynlygy, onuň ýokary takyklygy we ygtybarlylygydyr.MTR-11 seriýasy bilen, maglumatlaryň bitewiligine täsir edip biljek hiç hili drift ýa-da başga meseleler bolmazdan, her gezek takyk we yzygiderli okaljakdygyna ynanyp bilersiňiz.

MTR-11

Highokary takyklyk we ygtybarlylykdan başga-da, MTR-11 seriýasy aňsat sim geçirmek üçin 2 simli görnüşdir.Bu, esasanam tehnologiýa taýdan ökde bolmadyklar üçin gurnamagy we şemal öwüsýär.

MTR-11 seriýasynyň ýene bir möhüm aýratynlygy RA we DA hereket sazlamalarynyň aňsat üýtgemegi.Diýmek, iberijiniň ýörite programmaňyz üçin optimallaşdyrylmagyny üpjün etmek üçin dürli sazlamalaryň arasynda aňsatlyk bilen geçip bilersiňiz.

Netijede, MTR-11 seriýaly pozisiýa geçirijileri amatly nol we aralyk düzedişleri hödürleýär, bu amatly öndürijilik üçin enjamlary kalibrlemegi we sazlamagy aňsatlaşdyrýar.

Gysgaça aýtsak, gurmak we ulanmak aňsat bir topar amatly aýratynlyklary bolan ygtybarly, ýokary takyklyk pozisiýasyny gözleýän bolsaňyz, [Öndürijiniň ady] MTR-11 seriýasyna garamaň.Kiçijik bir iş alyp barsaňyz ýa-da uly senagat seýilgähini dolandyrsaňyzam, MTR-11 seriýasy ähli pozisiýaňyzy duýmak üçin iň oňat çözgütdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň