MORC MC-40 / MC-41 seriýaly gulplama klapan

Gysga düşündiriş:

MC-40/41 seriýaly gulplama klapan esasy üpjünçilik basyşyny duýýar we basyş sazlanyşdan pes bolanda howa akymyny ýapýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

■ Ykjam ululygy - Hiç hili ýaý ýok.

The Basyşyň kiçi üýtgeýşini kesgitleýär - 0.01MPa-dan aşak.

MC-40
MC-41

Tehniki parametrler

Model belgisi MC-40S MC-40D MC-41S MC-41D
Signal basyşy 0,14 ~ 0.7MPa
Signal basyşyny sazlamak aralygy Maks.1.0MPa
Gulp basyşy Maks.0.7MPa
Gisterez 0.01MPa-dan aşakda
Akym kuwwaty (Cv) 0.9 3.6
Howa birikmesi PT (NPT) 1/4 NPT1 / 2
Signal birikmesi PT (NPT) 1/4 NPT1 / 4
Daşky gurşaw temp -20 ~ 70C (-4 ~ 158 ° F)
Agram Alýumin 0,5 kg (1,1b) 0.7kg (1,6lb) 1,3 kg (2.9b) 2.3kg (5.1lb)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Gysylan howa ulgamlarynda iň ýokary howpsuzlyk üçin innowasion çözgüt bolan MC-40/41 Series Lockout Valves bilen tanyşdyrmak.Klapan esasy üpjünçilik basyşyny duýýar we basyş öňünden kesgitlenen ýerden aşak düşende gaz akymyny awtomatiki öçürýär.

Bu gulplama klapanynyň esasy aýratynlyklaryndan biri, onuň ykjam ululygydyr.Gurmak üçin ýaýlary talap edýän beýleki klapanlardan tapawutlylykda, MC-40/41 seriýasy goşmaça enjam talap edilmeýän enjamlara gönüden-göni gurnalyp bilner.Bu diňe bir gurnama wagtyny we güýjüni azaltmak bilen çäklenmän, gysylan howa ulgamynda gymmatly ýer tygşytlaýar.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Ykjam ululygyna goşmaça, MC-40/41 Series gulplama klapanlary ajaýyp basyşy duýmak mümkinçiliklerini hödürleýär.Basyş derejesindäki ownuk üýtgeşmeleri, hatda 0.01MPa-da pes kesgitläp bilýär.Bu gysylan howa ulgamyňyza dogry gözegçilik etmek we zerur bolanda howa akymyny ýapmak üçin klapana ynanyp bilersiňiz.

MCöne MC-40/41 Series gulplama klapanynyň peýdalary diňe şol ýerde durmaýar.Klapan hem gaty ygtybarly we çydamly.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan bu klapan uzak möhletli durnukly we täsirli işlemek üçin takyk işlenip düzüldi.

Şonuň üçin gysylan howa ulgamyňyzy howpsuz saklamagyň akylly we täsirli usulyny gözleýän bolsaňyz, MC-40/41 Series Lockout Valve gözleýän çözgüdiňizdir.Ykjam ululygy, takyk basyşy duýmak mümkinçilikleri we ajaýyp ygtybarlylygy bilen bu klapan gysylan howa ulgamyňyza iň oňat goşundy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň