MORC MC-60 seriýaly howa bilen işleýän klapan

Gysga düşündiriş:

MC-60 seriýaly howa bilen işleýän klapan, synag basyşynyň öçürilmegi arkaly esasy klapan gaz kanalynyň ýapylmagyna ýa-da üýtgemegine gözegçilik edýän enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Pil Uçarman bilen işleýän görnüş;

Good Gowy möhür bilen çalt süýşýän klapanjogap.

Start Pes başlangyç basyşy, uzak ömri.

Ual El bilen ýazmak.

MORC Controls Ltd.
MORC Controls Ltd.

Tehniki parametrler

Model belgisi

MC-60

Işleýän gurşaw

Arassa howa (40 μm süzgüçden soň)

Hereketiň görnüşi

Içerki gollanma

Giriş / çykyş / işleýiş birikmesi

G1 / 8, G1 / 4, G1 / 2, G3 / 4, G1

Port birikmesi

G1 / 8

Iş basyşy

1.5 ~ 8.0bar

Iň ýokary iş basyşy

12bar

Durmuş wagty

Adaty ulanylanda 10 milliondan gowrak gezek

Iň ýokary iş ýygylygy

5 gezek / sekunt

Jogap bermek wagty

0.05S

Daşky gurşaw synagy.

Adaty temp.:-20~70℃ ,
Tempokary temp.:-20~120℃,
Pes temp.:-40~70℃.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Senagat goşundylarynda gaz geçelgelerine netijeli gözegçilik etmek üçin döredilen pnewmatik klapanlaryň innowasion MC-60 seriýasyny hödürlemek.Bu köpugurly enjam, esasy klapan gaz geçelgesiniň açylmagyna we ýapylmagyna ýa-da üýtgemegine gözegçilik etmek üçin synag basyşy bilen üpjün edilýär, elmydama ygtybarly we takyk işleýär.

MC-60 seriýaly pnewmatik klapan, slaýd klapan dizaýnyny, oňat möhürleýiş ýerine ýetirijiligini we çalt seslenmesini kabul edýän synag klapanydyr.Aýratynlyklaryň bu utgaşmasy, klapanyň birnäçe önümçilik goşundylarynda gazlaryň geçişine gözegçilik etmek üçin ygtybarly we täsirli çözgüt bolmagyny üpjün edýär.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

MC-60 seriýaly pnewmatik klapanyň ýene bir esasy aýratynlygy, pes başlangyç basyşy bolup, könelmegi azaldýar we hyzmat möhletini ýokarlandyrýar, bu islendik önümçilik işi üçin ajaýyp maýa goýumyna öwrülýär.Mundan başga-da, garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykan ýagdaýynda goşmaça gözegçilik we howpsuzlyk üçin klapan el bilen ýazmak bilen enjamlaşdyrylandyr.

Nebit-himiýa, energiýa ýa-da önümçilikde işleýärsiňizmi, MC-60 Series pnewmatik klapan, gazlaryň geçişine gözegçilik etmek üçin iň oňat çözgütdir.Iň ýokary öndürijiligi, uzak ömri we ulanylyş aňsatlygy ony islendik senagat amaly üçin hökmany edýär.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Sözümiň ahyrynda, size täsirli, ygtybarly we takyk gaz geçişini üpjün edip biljek pnewmatik klapan gözleýän bolsaňyz, MC-60 seriýaly pnewmatik klapan iň gowy saýlawyňyzdyr.Täzeçillik dizaýny, ajaýyp möhürleme öndürijiligi we pes döwüji basyşy bilen bu klapan, islegleriňizi kanagatlandyrar we garaşýan zatlaryňyzdan ýokarydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň