MORC MC50 seriýasy Içerki howpsuz Solenoid 1/4 ″

Gysga düşündiriş:

MC50 seriýaly Solenoid klapan MC50 seriýaly önümler, MORC kompaniýasy tarapyndan öndürilen solenoid klapanlar.Ulanyjylary dürli ýagdaýlar bilen üpjün etmek üçin önümleriň onlarça görnüşi bar.MC50 seriýasy, pnewmatik klapan kommutasiýa dolandyryşynda ulanmak üçin ulanylýan pnewmatik solenoid klapan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Pil Uçarman bilen işleýän görnüş;

3 3 taraplaýyn (3/2) -den 5 tarapa (5/2) öwrüp bolýar.3 taraplaýyn, adatça ýapyk görnüş adaty görnüşdir.

Nam Göni herekete getiriji ýa-da turba arkaly Namur gurnama standartyny kabul ediň.

Good Gowy möhür we çalt seslenme bilen süýümli klapan.

Start Pes başlangyç basyşy, uzak ömri.

Ual El bilen ýazmak.

■ Beden materialy alýumin ýa-da SS316L.

Tehniki parametrler

Model belgisi

MC50-XXA

Naprýa .eniýe

24VDC

Hereket görnüşi

Coeke rulon

Kuwwat sarp etmek

≤1.0W

Işleýän gurşaw

Arassa howa (40μm süzgüçden soň)

Howa basyşy

0,15 ~ 0.8MPa

Port birikmesi

G1 / 4NPT1 / 4

Kuwwat birikmesi

NPT1 / 2 , M20 * 1.5 , G1 / 2

Daşky gurşaw synagy

-20 ~ 70 ℃

Partlama synagy

-20 ~ 60 ℃

Partlama garşy

ExiaIICT6Gb

Goragdan goramak

IP66

Gurnama

32 * 24 Namur ýa-da turba

Bölüm meýdany / Cv

25mm2 / 1.4

Beden materialy

Alýumin

Içerki howpsuz partlama garşy tehnologiýa prinsipi

Içerki howpsuz partlama garşy tehnologiýa aslynda pes güýçli dizaýn tehnologiýasydyr.Mysal üçin, wodorod (IIC) gurşawy üçin, zynjyryň güýji takmynan 1,3W bilen çäklenmeli.Içerki howpsuz tehnologiýany senagat awtomatlaşdyryş gurallaryna gowy ulanyp boljakdygyny görmek bolýar.Elektrik uçgunynyň we ýylylyk täsiriniň partlaýjy howply gaz partlamasynyň esasy partlaýyş çeşmesi bolandygyny göz öňünde tutup, içerki howpsuz tehnologiýa, elektrik uçgunyň we ýylylyk täsiriniň iki bolup biljek partlaýyş çeşmesini çäklendirip, partlamadan goragy amala aşyrýar.

MC50 seriýasy Partlamaýan 2/3 ýa-da 5/2 Solenoid 1 ″

Adaty iş we näsazlyk şertlerinde, guralyň öndürýän elektrik uçgunynyň ýa-da ýylylyk täsiriniň energiýasy belli bir derejeden pes bolanda, pes belentlikdäki partlaýjy howply gazy ýakyp, partlama sebäp bolup bilmez.Aslynda pes güýçli dizaýn usuly.Principleörelge, energiýanyň çäklendirilmegi bilen başlamaly we guralyň öndürýän elektrik uçgunynyň we ýylylyk täsiriniň howply gazlaryň partlamagyna sebäp bolmajakdygyny üpjün etmek üçin, rugsat edilýän aralykda zynjyrdaky naprýa .eniýäni we toky ygtybarly çäklendirmekdir. töwereginde bolup biler.Adatça iň howply we partlaýjy gurşaw bolan wodorod gurşawy üçin kuwwat 1,3W-den az bolmalydyr.Halkara Elektrotehniki Komissiýasy (IEC), iň howply ýer bolan 0 zonada diňe içerki howpsuz partlama garşy tehnologiýany ulanyp boljakdygyny kesgitleýär.Şol sebäpli, içerde howpsuz partlama garşy tehnologiýa, iň ygtybarly, iň ygtybarly we iň giňden ulanylýan partlama garşy tehnologiýa.Içerki howpsuz gural enjamlary, howpsuzlyk derejesine we ulanylýan ýerine görä Ex ia we Ex ib-e bölünip bilner.Partlamany goramak derejesi Ex ib-den has ýokary.

Içerki derejede ygtybarly gurallar adaty iş şertlerinde we zynjyrda iki näsazlyk ýüze çykanda zynjyr böleklerinde partlamaz.Ia görnüşli zynjyrlarda, işleýän tok 100mA-dan az bolup, 0 zona, 1-nji zona we 2-nji zona üçin amatly.

Içerki derejede ygtybarly gural adaty iş ýagdaýynda we zynjyrda näsazlyk ýüze çyksa, zynjyryň bölekleri ýanmaz we partlamaz.Ib görnüşli zynjyrlarda, işleýän tok 150mA-dan az bolup, 1-nji zona we 2-nji zona üçin amatly.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Içerki taýdan howpsuz solenoid klapanlar soňky ýyllarda howply maddalara ygtybarly we täsirli gözegçilik edip bilmek ukyby sebäpli meşhurlyk gazandy.Bu klapanlar howply şertlerde ýangynyň ýa-da partlamanyň öňüni almak üçin döredilip, nebit we gaz, himiýa gaýtadan işlemek we magdançylyk ýaly pudaklarda meşhur saýlanýar.

Içerki howpsuz solenoid klapanlar, gazlaryň ýa-da beýleki ýangyjy materiallaryň bolmagy sebäpli partlama ýa-da ýangyn töwekgelçiligi ýokary bolan ýerlerde ulanmak üçin niýetlenendir.Bu klapanlaryň ýörite gurluşygy, töweregindäki ýanýan gazlaryň hemmesini ýakyp bilýän uçgunlaryň öňüni alýar.

Içerki howpsuz solenoid klapanlar köp sanly programmada ulanylýar.Olar köplenç gazlara, buglara we beýleki suwuklyklara gözegçilik etmek ýaly howply programmalary awtomatlaşdyrmakda ulanylýar.Özboluşly dizaýny, temperatura, basyş ýa-da poslaýjy gurşawlara garamazdan aşa iş şertlerinde ygtybarly bolmagyny üpjün edýär.

Bu klapanlar nebit we gaz gaýtadan işleýän zawodlar, himiýa zawodlary we ýangyjy gazlar möhüm töwekgelçilik döredýän magdan känleri ýaly howply şertlerde möhümdir.Içerki taýdan howpsuz solenoid klapanlar, bu howply maddalara gözegçilik etmek üçin ygtybarly we täsirli çözgüt hödürleýär, bu bolsa senagat awtomatlaşdyryş amaly programmalarynda meşhur saýlanýar.

Gysgaça aýtsak, içerki howpsuz solenoid klapanlar partlama ýa-da ýangyn howpy ýokary bolan ýerlerde howply maddalaryň tutaşmagynyň öňüni almak üçin niýetlenendir.Bu klapanlar nebit we gaz, himiki gaýtadan işlemek we magdançylyk ýaly pudaklarda möhümdir, ýangyç gazlaryna gözegçilik etmek işçileriň we enjamlaryň howpsuzlygy üçin möhüm ähmiýete eýe.Içerki howpsuz Solenoid klapanlar, howply maddalary saklamak üçin ygtybarly we täsirli çözgüt bolup, potensial howply şertlerde operatorlaryň howpsuzlygyny üpjün edýär.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy
Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň