MORC MSP-32 Çyzykly aýlaw görnüşi Akylly görnüşli klapan akylly pozisiýa

Gysga düşündiriş:

MSP-32Seriýa gözegçilik ediji ýa-da dolandyryş ulgamyndan 4 ~ 20mA çykyş signalyny alýan, soňra klapan gözegçilik etmek üçin pnewmatik hereketlendirijini herekete getirýän howa basyş signalyna öwrülýän dolandyryş enjamydyr.Esasan pnewmatik çyzykly ýa-da aýlanýan klapanlaryň klapan ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

P Piezoelektrik klapan elektrik pnewmatik öwrüliş gurluşyny ulanyň.

Inner Içerki howpsuz elektronika arkaly howply ýer üçin amatly.

Install Gurmak we awtomatik kalibrlemek aňsat.

■ LCD displeý we tagtanyň düwmesiniň işleýşi.

Power Kuwwatyň ýitmegi, howa üpjünçiliginiň ýitmegi we gözegçilik signalynyň ýitmegi bilen howpsuz işlemek.

Tehniki parametrler

ITEM / MODEL

MSP-32L

MSP-32R

Giriş signaly

4-den 20mA

Üpjünçilik basyşy

0,14-den 0.7MPa

Insult

10 ~ 150mm (standart); 5 ~ 130mm (adapter)

0 ° -dan 90-a çenli

Impedans

450Ω (HART bolmasa) , 500Ω (HART bilen)

Howa birikmesi

PT (NPT) 1/4

Gauge birikmesi

PT (NPT) 1/8

Geçiriji

NPT1 / 2, M20 * 1.5

Gaýtalama

± 0,5% FS

Daşky gurşaw temp

Adaty:

-20-den 80 ℃

Adaty:

-40 -80 ℃

Çyzyklylyk

± 0,5% FS

Gisterez

± 0,5% FS

Duýgurlyk

± 0,5% FS

Howanyň sarp edilişi

Durnuk ýagdaýy : <0.0006Nm3 / sag

Akym kuwwaty

Doly açyň : 130L / min (@ 6.0bar)

Çykyş aýratynlyklary

Çyzykly (asyl);Çalt açyk;
Deň göterim;Ulanyjy kesgitlenildi

Material

Alýumin öndürmek

Goşma

IP66

Partlama subutnamasy

Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T85 ℃ Db

Elektro-pnewmatik gözegçilik ýörelgesi:

Germaniýadan getirilen P13 piezoelektrik klapan elektrik dolandyryş moduly HOERBIGER saýlandy.Adaty burun-baffle prinsip pozisiýasy bilen deňeşdirilende, az howa sarp etmegiň, az energiýa sarp etmegiň, çalt jogap bermegiň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.

hakda (1)
hakda (2)

Esasy aýratynlyklary we wezipeleri

• LCD displeý ulanyjylara pozisiýanyň ýagdaýyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

• Positionerleşdiriji üpjünçilik basyşynyň we / ýa-da ýokary yrgyldy gurşawynyň duýdansyz üýtgemegi wagtynda kadaly işleýär.

• Howanyň sarp edilişiniň pes derejesi we pes woltly ulanmak (8.5 V) zawodyň iş çykdajylaryny peseltmek üçin hasyl berýär.MSP-32 dolandyryjylaryň köpüsine laýyk gelýär.

• Aw görnüşini azaltmak we iş şertlerini gowulandyrmak üçin üýtgeýän orifis ulanylyp bilner.

• MS-P-32 takyklygy we çalt jogaby bilen klapan ulgamynyň seslenmesi ep-esli gowulaşýar

• Dürli klapan aýratynlyklaryny sazlap bolýar - Çyzykly, Çalt Açyk, Deň göterim we haýsy ulanyjy 16 bal häsiýetlendirip bilýär.

• Gaty ýapmak - Closeapmak we ýapmak - Açyp bolýar.

• PID parametrleri goşmaça aragatnaşyk saklamazdan meýdanda sazlanyp bilner.

• A / M wyklýuçatel herekete getiriji howany ugrukdyrmak ýa-da pozisiýany ýa-da klapany el bilen işletmek üçin ulanylyp bilner.

• Bölünýän aralyk 4-12mA ýa-da 12-20mA düzülip bilner.

• Işleýiş temperaturasy -40 ~ 85 ° C.

Howpsuzlyk

Positionerleşýän ýer gurlanda, howpsuzlyk görkezmelerini okaň we ýerine ýetiriň.

Klapan, herekete getiriji we / ýa-da beýleki degişli enjamlara islendik giriş ýa-da üpjünçilik basyşy öçürilmelidir.

Tutuş ulgamyň "ýapylmazlygy" üçin aýlaw klapanyny ýa-da beýleki goldaw enjamlaryny ulanyň.

Hereketlendirijide galan basyşyň ýokdugyna göz ýetiriň.

MSP-32L gurnama

MSP-32L obeer şary ýa-da bahar gaýdyp geliş görnüşi diafragma ýa-da porşen hereketlendirijilerini ulanýan çyzykly hereket klapanlarynda oturdylmalydyr.Gurmak işine başlamazdan ozal aşakdaky komponentleriň bardygyny anyklaň.

• Positionerleşiş bölümi

• Seslenme leňňeri we leňňer bahary

• Flanes hozy (MSP-32L-iň aşaky tarapy)

• 4 sany x altyburçly kelleli boltlar (M8 × 1.25P)

• 4 sany x M8 plastinka ýuwujy

Näme üçin bizi saýlamaly?

Öňdebaryjy piezoelektrik klapan ýörelgesini ulanyp, akylly pozisiýanyň birnäçe artykmaçlygy bar we pnewmatiki ulgamlarda klapan açylyşyna gözegçilik etmek üçin ilkinji saýlawdyr.

Piezoelektrik klapan ýörelgesiniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, az energiýa sarp etmek, ýagny az howa sarp etmekdir.Bu bolsa öz gezeginde lokatoryň iş çykdajylaryny azaldar.Durnukly ýagdaýda giriş we çykyş portlary ýapylýar, şonuň üçin howa çeşmesiniň sarp edilmegi prinsipi bilen deňeşdirilende az bolýar.

hakda (3)
hakda (4)

Piezoelektrik klapan ýörelgesini tapawutlandyrýan başga bir aýratynlyk, onuň ýokary yrgyldy garşylygydyr.Positionerleşýän ýeriň umumy modul gurluşynda hereket edýän bölekler az, mehaniki güýç balans mehanizmi we seýsmiki garşy gowy öndürijilik bar.Bu aýratynlyk titremäniň ulgamdaky bidüzgünçiliklere sebäp bolup biljek programmalarynda aýratyn möhümdir.

Çalt jogap beriş wagtlary we uzak ömri piezoelektrik klapan ýörelgesiniň beýleki peýdalarydyr.2 millisekuntdan pes jogap wagty pozisiýany ulgam parametrleriniň üýtgemegine ýokary derejede duýgur edýär.Mundan başga-da, piezoelektrik modulynyň işleýiş möhleti azyndan 500 million esse bolup, ygtybarly we uzak möhletli işlemegi üpjün edýär.

Ösen aýratynlyklary we artykmaçlyklary bilen akylly pozisiýa, pnewmatik ulgamda klapanyň açylmagyna gözegçilik etmek üçin esasy enjamdyr.Vananyň islendik açylyşyny takyk sazlap bilýär we howa ýa-da gaz akymyny sazlamak üçin möhüm guraldyr.Bu akylly pozisiýa deňsiz-taýsyz öndürijiligi, ygtybarlylygy we tygşytlylygy hödürleýär, bu dürli önümçilik goşundylary üçin ilkinji saýlawy edýär.

Sözümiň ahyrynda, önümiň aýratynlyklary we beýany bilen bilelikde, piezoelektrik klapan ýörelgesini ulanýan akylly pozisiýa, klapan dolandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin iň gowy saýlawdyr.Pes operasiýa çykdajylary, güýçli yrgyldy garşylygy, çalt jogap wagty we uzak hyzmat ömri bu önümi aýratynlaşdyrýan esasy aýratynlyklar.Deňi-taýy bolmadyk öndürijilikli akylly lokator gözleýän bolsaňyz, ýaňy tapdyňyz.Häzirki wagtda piezoelektrik klapan ýörelgesine esaslanýan akylly pozisiýalarymyzy saýlaň we klapan gözegçiligini synap görüň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň