MPY seriýaly fork görnüşi aktuatory

Gysga düşündiriş:

MPY seriýaly pnewmatik we gidrawlik hereketlendirijiler global müşderilere iň soňky klapan hereketlendiriş dizaýnyny hödürleýär.90 dereje aýlanma mehanizmleri bolan top, kebelek ýa-da wilka klapanlary üçin gaty üýtgeşik we ygtybarly serişdedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurluş aýratynlyklary

Taslama we gurluşyk

MPY seriýaly pnewmatik we gidrawlik hereketlendirijiler global müşderilere iň soňky klapan hereketlendiriş dizaýnyny hödürleýär.90 dereje aýlanma mehanizmleri bolan top, kebelek ýa-da wilka klapanlary üçin gaty üýtgeşik we ygtybarly serişdedir.

Ygtybarly, ýöne ýeňil dizaýn

Tutuşlygyna ýapyk howa geçirmeýän merkez, uglerod polatdan ýa-da süýümli demirden ýasalan beden, agram derejesine ajaýyp güýç berýär.Porşen we boýuntyryk mehanizmi amatly tork çykaryşyna eýe.

Modul dizaýny

MPY seriýaly hereketlendirijiler modully gurluşyk dizaýnyny paýlaşýarlar.Merkezi korpus on ululykda elýeterlidir.Pnewmatik ýa-da gidrawlik silindr iki ýa-da iki tarapa birikdirilip bilner.DÖB ﴾gyssagly ýapmak﴿ programmalary üçin pru springina kartrijini iki tarapa hem berip bolýar.Modully gurluşyk we komponentleri ätiýaçlandyrmak çalt eltiş wagtyny aňsatlaşdyrýar.

MPY seriýaly fork görnüşi aktuatory
MPY seriýaly fork görnüşi aktuatory
MPY seriýaly fork görnüşi aktuatory

El bilen ýok etmek opsiýalary

Ygtybarly el bilen örtmek desgasy köp klapan / hereketlendiriji programmalarynda möhüm bölekdir.MORC-yň islendik islegi kanagatlandyrmak üçin elýeterli dürli görnüşleri bar.Elýeterli opsiýalar, dişli reduktoryň ikisinde açyk ýa-da ýapyk nurbatlary we dişli gysgyçly aşaky dişli gutyny, şeýle hem birnäçe gidrawliki çözgüt çözgütlerini öz içine alýar.

Önümiň giň gerimi

MORC flfluid kuwwatly klapan hereketlendirijileriniň iň giň setirini hödürleýär.Önümlere pes we ýokary basyşly pnewmatik, gidrawlik we pnewmatik gidrawlik hereketlendirijiler girýär.

Iň az hyzmat

Her MPY herekete getiriji, iň az tehniki hyzmat bilen uzak we täsirli hyzmat bermek üçin gurulýar.Gurluşykda ulanylýan dizaýn, in engineeringenerçilik we materiallar iň agyr şertlerde-de optimal öndürijiligi üpjün edýär.

Doly dolandyryş çözgütleri

Howa dolandyryş komponent paketleri islendik hereketlendiriji / klapan gurnamagyň bir bölegidir.MORCdizaýnda we assemde uly tejribä eýeýapmak, öçürmek, dolandyrmak ýa-da DÖB hyzmaty üçin islendik adaty r talaplaryny kanagatlandyrmak üçin howa dolandyryş ulgamlarynyň ähli görnüşleri.Dolandyryş bölümleri panele ýa-da şkafda oturdylyp ýa-da herekete getiriji ýa-da uzak ýerde ýerleşdirilip bilner.

MPY seriýaly fork görnüşi aktuatory

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň