MAP seriýasy goşa aktýor / Bahar gaýdyp gelýän pnewmatik aktuator

Gysga düşündiriş:

MAP seriýaly pnewmatik aktuator, iň täze tehnologiýa, ajaýyp görnüş we ykjam gurluşly aýlaw görnüşli herekete getiriji bolup, esasan burç aýlaw klapanyna gözegçilik etmek üçin ulanylýar, mysal üçin top klapan, kebelek klapan we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Nam Namur bilen köp funksiýaly pozisiýa görkezijisi, pozisiýa, çäklendiriji wyklýuçatel we ş.m. ýaly garnituralary oturtmak üçin amatly.

In Çukur ýokary takyklyk we bitewi, nikel örtükli polatdan ýasalan, ISO5211, DIN3337, NAMUR Standard standartlaryna doly laýyk gelýär.Ululygy düzülip bilner we poslamaýan polatdan peýdalanyp bolýar.

Hard Gaty anodlaşdyrylan, poliester PTFE ýa-da nikli beden palto.

Two Iki garaşsyz daşarky syýahat boltlary açyk we ýakyn ýagdaýda ± 5 ° takyk sazlap biler.

GURAMA

1. Görkeziji

Namur bilen köp funksiýaly pozisiýa görkezijisi, pozisiýa, çäklendiriji wyklýuçatel we ş.m. ýaly garnituralary oturtmak üçin amatly.

2.Pinion

Çeňňek, takyk takyk we bitewi, nikel örtükli polatdan ýasalan, ISO5211, DIN3337, NAMUR Standard standartlaryna doly laýyk gelýär.Ululygy düzülip bilner we poslamaýan polat bar.

3.Aktuator bedeni

Dürli talaplara laýyklykda, ekstrudirlenen alýumin garyndysy STM6005 korpusy gaty anodlaşdyrylan, poliester PTFE ýa-da nikel bilen örtülip bilner.

4. Soňky gapak

Ahyrky gapaklar alýumin materialdan ýasalyp, poliester, metal poroşok, PTFE we nikel bilen örtülip bilner.

5.Piston

Ekiz rack pistonlary gaty anodlaşdyrylan ýa-da sink bilen örtülen polatdan ýasalan alýumin zynjyrdan ýasalýar.Uzak ömri, çalt işlemegi we ýönekeý tersine tersine aýlanmagy.

6.Stroke sazlamak

Iki garaşsyz daşarky syýahat bolt açyk we ýakyn ýagdaýda ± 5 ° takyk sazlap biler.

7. Highokary öndürijilik bahary

Öňünden ýüklenen çeşmeler, poslama garşy we uzak ömri üçin ýokary hilli materialdan ýasalýar, baharyň mukdaryny üýtgedip torkyň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ygtybarly we amatly düşürip bolýar.

8.Görmek we gollanma

Metallaryň arasynda göni aragatnaşykdan gaça durmak üçin pes sürtülme, uzak ömürli birleşme materialdan ýasaldy.Bejeriş we çalyşmak aňsat we amatly.

9.O halkalar

NBR O halkalary, adaty temperatura diapazonlarynda kynçylyksyz işlemegi üpjün edýär.Highokary we pes temperatura üçin witon ýa-da silikon.

Arza

Top klapan, kebelek klapan we ş.m. ýaly kiçi / orta aýlaw klapanlarynda ulanylýar.

Tehniki parametr

1. Orta iş

Gury ýa-da ýaglanan howa ýa-da poslamaýan howa.30 mikronyň aşagyndaky tozan.

2. Howa üpjünçiliginiň basyşy

Min.Air basyşy 2 bar.Maks.air basyşy 8 bar.

3. Işleýän temperatura

Standart: -20-den + 80 ℃

Pes: -40-dan + 80 ℃

Highokary : -20-den + 120 ℃

4.Stroke sazlamak

° 5 ° aýlaw aralygy 0 ° we 90 ° nokatda.

Işleýiş ýörelgesi

Karta (LOGO)
MAP-1 (LOGO)

Iki gezek hereket etmek

A portdan howa nokatlary daşardan mejbur edýär, B portundan howa tükenen mahaly, çyzygyň sagat tersine öwrülmegine sebäp bolýar.

B portundan howa pistonlary içerde mejbur edýär, A portundan howa tükenen wagty çeňňegiň sagat ugruna öwrülmegine sebäp bolýar.

Leeke aktýor

A portdan howa pistonlary daşyna mejbur edýär we çeşmeleriň gysylmagyna sebäp bolýar, B porty arkaly howa tükeneninde çeňňek garşy tarapa öwrülýär.

Soňra howa güýjüniň ýitmegi, gysylan pru .ina porşini içerde güýçlendirýär, çeňňegiň sagat ugruna öwrülmegine sebäp bolýar.

Adaty däl aýlanma ugry, iki pistonyň ýagdaýyny tersleşdirmek, A-a basyşyň girizilmegi sagat ugruna, B-e basyşyň girizilmegi sagat tersine aýlanyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň