MTQL seriýaly çyzykly zarba elektrik hereketlendirijisi

Gysga düşündiriş:

Göni urgy elektrik hereketlendirijisi, göni hereket etmek üçin çykaryjy hereketlendiriji klapan çybygynyň hereketlendirijisidir, bu bir oturgyç klapan, stop klapan we porşon klapan ýaly göni hereket etmek üçin klapan çybygy üçin amatly.

MTQL göni elektrik hereketlendirijisiniň çykaryş aralygy 1000 N-den 25000 N. çenli.

MTQL seriýasy üç görnüşe bölünýär: dürli funksional konfigurasiýalara görä esasy, akylly we aşa akylly.Howpsuzlyk, durnuklylyk we ygtybarlylyk aýratynlyklary bilen, dürli meýdançalaryň programmalaryny kanagatlandyryp biler we ýöriteleşdirilen hyzmatlar ulanyjylaryň dürli isleglerini kanagatlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Häsiýet

Patent hereketlendiriji mehanizm dizaýny 

MTQL01 ~ 08 seriýaly elektrik hereketlendirijisi patentlenen el / elektrik kommutasiýa funksiýasyna eýedir.

Elektrik ýagdaýynda, hereketlendiriji awtomatiki usulda el tekerini öňe itekläň

el re modeimine geçýär, el tekeri motor bilen aýlanmaz, üpjün etmek üçin

şahsy howpsuzlyk.El bilen, Elektrik hereketlendirijisine geçmek zerur bolsa, eliňizi çekiň

tigir we elektrik re modeimine geçiň.

MTQL10 ~ 25 seriýaly elektrik hereketlendirijisi el / elektrik awtomatiki kommutasiýa funksiýasyna eýedir.

Hiç hili debriya design dizaýny, önümiň elektrik işinde el tigirini hem öwrüp bilmeýär

operatoryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin biri-birine päsgel beriň.Bu görnüşli dizaýn gullugy

geljekde pudagyň esasy ugruna öwrüler.

Professional dişli dizaýn

MTQL10 ~ 25 seriýaly hereketlendiriji, kombinasiýany durmuşa geçirip, planeta dişli tehnologiýasyny kabul edýär

Operatorlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin el bilen we elektrik dolandyryşy, we deşijek mehanizmi ýok.

Özboluşly planetar gün tigir tehnologiýasyndan biri milli patent aldy.

Amal howpsuzlygy

F derejeli izolýasiýa hereketlendirijisi.Motor hereketlendirijileriniň dürli pozisiýalary hereketlendirijiniň temperaturasyny duýmak üçin iki sany ýylylyk goraýjy bilen düzülendir.

Bu ajaýyp dizaýn motoryň işleýiş howpsuzlygyny üpjün edýär (Hgrade islege bagly däl).

MORC MC-40 / MC-41 seriýaly gulplama klapan
MORC MC-40 / MC-41 seriýaly gulplama klapan

Çyglylyga garşy garşylyk

Elektrik böleklerine zeper ýetirýän içerki kondensasiýany aýyrmak üçin herekete getirijiniň içindäki gyzdyryjy bilen oturdyldy.

Faza goragy

Fazany ýüze çykarmak we düzediş funksiýalary nädogry faza birikmek arkaly hereketlendirijiniň zaýalanmagynyň öňüni alýar.

Naprýatageeniýäni goramak

.Okary we pes woltly ýagdaýlardan goramak

Artykmaç goragn

Vananyň dykylmagy ýüze çykanda güýç awtomatiki usulda öçer.Şeýlelik bilen, klapan we herekete getiriji zeper ýetmeginiň öňüni almak.

Amal diagnozy

Akylly hereketlendirijiler birnäçe duýgur enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Hereketlendiriji tarapyndan alnan dolandyryş signalynyň real wagt şöhlelenmesi, näsazlyk duýduryşy, iş parametrleri, ýagdaýy görkezmek we beýleki ýagdaý.Köp-

anyklaýyş funksiýasy ýalňyşlygy tapyp biler we şeýlelik bilen ulanyjylara aňsat bolar.

Paroly goramak

Akylly hereketlendirijiler, hereketlendirijiniň näsazlygyna sebäp bolýan nädogry ulanmakdan gaça durmak üçin dürli operatorlara ygtyýarly bolup bilýän parol goragyna eýe.

Diski bahary berkitmek mehanizmi

Hereketlendirijiniň çykyş bölümi iki taraplaýyn disk pru springina enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr, bu klapany uzak wagtlap täsirli üýtgetmek we klapan diferensial basyş durnuksyzlygynyň herekete täsirini azaltmak üçin belli bir berkitme güýji bar.

MORC MC-40 / MC-41 seriýaly gulplama klapan

Çalyşýan baglanyşyk boltlary

Vananyň eplenmesiniň dürli sapak birikdiriş tertibine görä, hereketlendirijiniň birikdiriji boltlary çalt çalşylyp we aňsatlyk bilen işlenip bilinýän dürli sapak birikdiriş aýratynlyklary üçin döredilip bilner.

Ulanyjynyň özara täsir interfeýsi

Akylly görnüş, täze UI dolandyryş interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan, ýöriteleşdirilen uzakdan dolandyrmak bilen, hereketlendirijiniň konfigurasiýa amalynyň dürli funksiýalaryna ýetýär.Köp goldaýar-dil, müşderiniň ähli isleglerini kanagatlandyrýar.Specialörite talaplara esaslanyp hem düzülip bilner.

Energiýa netijeliligi

Bir fazaly we DC elektrik üpjünçiligi islege bagly, aşa pes energiýa sarp etmek, gün we ýel bilen işleýän goşundylar üçin amatly.

Invaziv däl gözegçilik

Düwürtik däl magnit wyklýuçatel dizaýny, hereketlendirijiniň içindäki Hall wyklýuçateli tarapyndan dolandyrylýar.Controlerli dolandyryş / uzakdan dolandyrmak / düwmesini öçürmek we açmak / öçürmek düwmesi (düwme) bilen enjamlaşdyrylan,

invaziv däl fifield dolandyryş amallaryna ýetmek üçin görkeziji çyra we LCD ekrany bilen ýerleşdirmek.

Buraw hozy ýygnamak

Strengthokary kuwwatly garyndy poladyň antirust nurbatyny we ýokary aşaga garşylygy bolan mis erginli hozy ulanyp, her jübüt nurbat gurlandan soň iň az arassalanylyşyny we iň ýokary netijelilik geçiriş momentini üpjün etmek üçin gurulmazdan ozal synagdan geçirilýär.

Debriyaj tutawajy

Ergonomiki taýdan döredilen debrýus tutawajy, adatdan daşary ýagdaý ýa-da düzediş ýagdaýynda el bilen işlemek tertibine geçmek üçin ulanylýar.

El tekeri bilen hyzmatdaşlykda, debrýus işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin motor sürüjisinden aýrylar.

Infragyzyl uzakdan dolandyrmak

Akylly görnüşli hereketlendiriji, dürli amaly talaplara esaslanyp dürli uzakdan dolandyryş toplumlaryny üpjün edip bilýär.Umumy ýerlerde göçme infragyzyl uzakdan dolandyrmak we howply ýerler üçin partlama garşy uzakdan dolandyrmak ýaly.

MORC MC-40 / MC-41 seriýaly gulplama klapan
MORC MC-40 / MC-41 seriýaly gulplama klapan

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň