MORC MSP-25 Çyzykly / öwrümli görnüşli akylly görnüşli klapan akylly pozisiýa

Gysga düşündiriş:

MSP-25 seriýaly “Smart Valve Positioner”, gözegçilik ediji ýa-da dolandyryş ulgamyndan 4 ~ 20 mA buýruk signalyny alýan we klapan açylyşyna gözegçilik etmek üçin pnewmatik hereketlendirijini sürmek üçin howa basyş signalyny alýan dolandyryş enjamydyr.Bu model, ýokary temperatura we giňişlik çäkli gurnama gurşawy üçin amatly uzak aralyk geçiriş gurluşy, datçik we bedeniň bölünişi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

P Piezoelektrik klapan elektrik / pnewmatik öwrüliş gurluşyny ulanyň.

Inner Içerki howpsuz elektronika arkaly howply ýer üçin amatly.

Install Gurmak we awtomatik kalibrlemek aňsat.

■ LCD displeý we tagtanyň düwmesiniň işleýşi.

Power Kuwwatyň ýitmegi, howa üpjünçiliginiň ýitmegi we gözegçilik signalynyň ýitmegi bilen howpsuz işlemek.

Tehniki parametrler

ITEM / MODEL

MSP-25L

MSP-25R

Giriş signaly

0,14 ~ 0.7MPa (20 ~ 105psi)

Üpjünçilik basyşy

0,14 ~ 0.7MPa (20 ~ 105psi)

Insult

10 ~ 150mm (standart);
5 ~ 130mm (adapter)

0 ° -dan 90-a çenli

Impedans

Maks.500Ω / 20mADC

Howa birikmesi

PT (NPT) 1/4

Gauge birikmesi

PT (NPT) 1/8

Geçiriji

PF1 / 2 (G1 / 2)

Gaýtalama

± 0,5% FS

Daşky gurşaw temp

Adaty:

-20-den 85 ℃

Pes temp.:

-40-dan 80 ℃

Çyzyklylyk

± 0,5% FS

Gisterez

± 0,5% FS

Duýgurlyk

± 0,5% FS

Howanyň sarp edilişi

Durnuk ýagdaýy : <0.0006Nm 3 / sag

Akym kuwwaty

70LPM (SUP = 0.14MPa)

Çykyş aýratynlyklary

Çyzykly (asyl);Çalt açyk;
Deň göterim;Ulanyjy kesgitlenildi

Material

Alýumin ýa-da SS316L

Goşma

IP66

Partlama subutnamasy

Mysal üçin IIC T6 Ga;Mysal üçin IIIC T135 ℃ Db

Önüm aýratynlyklary

Öňdebaryjy IP süzgüçini kabul etmek bilen, howa çeşmesiniň hiliniň piezoelektrik klapanyna täsirini peseldip biljek özboluşly howa ýoly gurluşy bar.

Install Gurmak we kalibrlemek aňsat.

The Klapan ýagdaýy durnukly bolanda howa çeşmesiniň sarp edilişi diýen ýaly.

• Çyzykly ýa-da aýlanýan hereketlendirijilere şol bir pozisiýa ulanylyp bilner.

Modully dizaýn, az hereket edýän bölekler, saklamak aňsat.

LCD yşyk çyrasy ekrany we düwmäniň işlemegi bilen ýönekeý amal dürli funksiýalara ýetip biler.

• Klapan we herekete getiriji awtomatiki diagnoz goýup bilersiňiz.

• Düwme arkaly awtomatiki nol sazlamak funksiýasyna ýetip bilersiňiz.

Elektrik togunyň kesilmegi, howanyň kesilmegi we signal kesilmegi bilen ýagdaýy gorap biler.

MSP-25L gurnama

MSP-25L gurnama kysmy bilen guruň

1. Hereketlendirijiniň kysmyna dogry birikdirilip bilinjek pozisiýa üçin berkidiji ýaý ýasaýyň.

Bellik: klapan urlanda leňňeriň öwrüm burçunyň, ýaýyň ýasalanda rugsat edilýän burç aralygynda sazlanmagy talap edilýär.

2. Gurnaw ýaýyny we MSP-25L birikdirmek üçin berk boltlary ulanyp, gurnama diagrammasy aşakda görkezilýär.Positionerleşýän ýerini düzetmek üçin adaty bolt spesifikasiýasy

M8 * 1.25P.

3. Braketany we pozisiýany kesgitläniňizden soň, hereketlendirijä birikmezden ozal boltlary gysmaň we soňraky sazlamak üçin belli bir boşluk goýuň.

4. Klapan baldagyny we herekete getiriji taýagy birleşdireniňizde, birleşdiriji çybygy MSP-25L-iň ses berişligine dakyň.MSP-25L seslenme leňňerindäki çukuryň beýikligi 6.5mm, şonuň üçin birleşdiriji çybygyň diametri 6,3 mm-den az bolmaly.

5. Baldak birleşdirijisine oturdylan birleşdiriji çybygy seslenme çyzygynyň çukuryna salyň. Aboveokarda görkezilişi ýaly, yza galmagy azaltmak üçin birleşdiriji çybyk ses ýazgysynyň kesgitlenen çeşmesine girizilmelidir.

6. Hereketlendiriji howa çeşmesi turbasy bilen aýratyn baglanyşdyrylýar we klapany 50% -e çenli açmak üçin basyş howa süzgüç sazlaýjysynyň üsti bilen düzülýär we ses beriş nokadynyň pozisiýasyny ýokaryk we aşak düzýär keseligine (seslenme leňri klapan baldagyna dik), soňra berkitme boltlaryny berkidiň.

Elektro-pnewmatik gözegçilik ýörelgesi:

Germaniýadan getirilen P13 piezoelektrik klapan elektrik dolandyryş moduly HOERBIGER saýlandy.Adaty burun-baffle prinsip pozisiýasy bilen deňeşdirilende, az howa sarp etmegiň, az energiýa sarp etmegiň, çalt jogap bermegiň we uzak ömrüň artykmaçlyklaryna eýedir.

hakda (1)
hakda (2)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Öňdebaryjy piezoelektrik klapan ýörelgesini ulanyp, akylly pozisiýanyň birnäçe artykmaçlygy bar we pnewmatiki ulgamlarda klapan açylyşyna gözegçilik etmek üçin ilkinji saýlawdyr.

Piezoelektrik klapan ýörelgesiniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, az energiýa sarp etmek, ýagny az howa sarp etmekdir.Bu bolsa öz gezeginde lokatoryň iş çykdajylaryny azaldar.Durnukly ýagdaýda giriş we çykyş portlary ýapylýar, şonuň üçin howa çeşmesiniň sarp edilmegi prinsipi bilen deňeşdirilende az bolýar.

hakda (3)
hakda (4)

Piezoelektrik klapan ýörelgesini tapawutlandyrýan başga bir aýratynlyk, onuň ýokary yrgyldy garşylygydyr.Positionerleşýän ýeriň umumy modul gurluşynda hereket edýän bölekler az, mehaniki güýç balans mehanizmi we seýsmiki garşy gowy öndürijilik bar.Bu aýratynlyk titremäniň ulgamdaky bidüzgünçiliklere sebäp bolup biljek programmalarynda aýratyn möhümdir.

Çalt jogap beriş wagtlary we uzak ömri piezoelektrik klapan ýörelgesiniň beýleki peýdalarydyr.2 millisekuntdan pes jogap wagty pozisiýany ulgam parametrleriniň üýtgemegine ýokary derejede duýgur edýär.Mundan başga-da, piezoelektrik modulynyň işleýiş möhleti azyndan 500 million esse bolup, ygtybarly we uzak möhletli işlemegi üpjün edýär.

Ösen aýratynlyklary we artykmaçlyklary bilen akylly pozisiýa, pnewmatik ulgamda klapanyň açylmagyna gözegçilik etmek üçin esasy enjamdyr.Vananyň islendik açylyşyny takyk sazlap bilýär we howa ýa-da gaz akymyny sazlamak üçin möhüm guraldyr.Bu akylly pozisiýa deňsiz-taýsyz öndürijiligi, ygtybarlylygy we tygşytlylygy hödürleýär, bu dürli önümçilik goşundylary üçin ilkinji saýlawy edýär.

Sözümiň ahyrynda, önümiň aýratynlyklary we beýany bilen bilelikde, piezoelektrik klapan ýörelgesini ulanýan akylly pozisiýa, klapan dolandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin iň gowy saýlawdyr.Pes operasiýa çykdajylary, güýçli yrgyldy garşylygy, çalt jogap wagty we uzak hyzmat ömri bu önümi aýratynlaşdyrýan esasy aýratynlyklar.Deňi-taýy bolmadyk öndürijilikli akylly lokator gözleýän bolsaňyz, ýaňy tapdyňyz.Häzirki wagtda piezoelektrik klapan ýörelgesine esaslanýan akylly pozisiýalarymyzy saýlaň we klapan gözegçiligini synap görüň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň