MORC MC50 seriýasy Partlama däl 3/2 ýa-da 5/2 Solenoid 1/8 ″ ~ 1 /

Gysga düşündiriş:

MC50 Series Solenoid Valve MC50 seriýaly önümler MORC kompaniýasy tarapyndan öndürilen solenoid klapanlardyr.Ulanyjylary dürli ýagdaýlar bilen üpjün etmek üçin önümleriň onlarça görnüşi bar.MC50 seriýasy, pnewmatik klapan kommutasiýa gözegçiliginde ulanmak üçin synag edilýän pnewmatik solenoid klapan.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Pil Uçarman bilen işleýän, adatça ýapyk görnüş deslapky görnüş.

Good Gowy möhür we çalt seslenme bilen süýümli klapan.

Start Pes başlangyç basyşy, uzak ömri.

Ual El bilen ýazmak.

P Pnewmatik herekete getiriji ýa-da turba birikmesine göni dakyň.

MORC MC50 seriýasy Partlama däl 3/2 ýa-da 5/2 Solenoid 1/8 "~ 1 /
MORC MC50 seriýasy Partlama däl 3/2 ýa-da 5/2 Solenoid 1/8 "~ 1 /

Tehniki parametrler

Portuň ululygy

1/8 "

1/4 "

3/8 "

1/2 "

Naprýa .eniýe

12/24 / 48VDC ; 110/220 / 240VAC

Hereket görnüşi

Coeke rulon, goşa rulon

Kuwwat sarp etmek

220VAC: 5.5VA; 24VDC: 3W

Ulationzolýasiýa synpy

F synp

Işleýän gurşaw

Arassa howa (40μm süzgüçden soň)

Howa basyşy

0,15 ~ 0.8MPa

Port birikmesi

DIN birleşdirijisi

Daşky gurşaw synagy.

Adaty temp.

-20 ~ 70 ℃

Highokary temp.

-20 ~ 120 ℃

Goragdan goramak

IP65

Gurnama

Namur ýa-daTubing

Bölüm meýdany / Cv

14mm2 / 0.78

25mm2 / 1.4

30mm2 / 1.68

50mm2 / 2.79

Beden materialy

Alýumin

Näme üçin bizi saýlamaly?

Pnewmatiki klapanlara takyk we netijeli gözegçilik etmek üçin döredilen iň soňky önümlerimiz bilen tanyşdyrmak.Uçarymyz tarapyndan dolandyrylýan pnewmatik solenoid klapanlary ösen aýratynlyklar we komponentler bilen işlenip, ygtybarly we ýokary öndürijilikli klapan talap edýän islendik pudak üçin iň esasy saýlama bolýar.

Uçarman dolandyrylýan pnewmatik solenoid klapanlaryň bu tapgyrynda, optimal öndürijiligi we yzygiderli netijeleri üpjün etmek üçin takyk synag-gollanma gurluşy bar.Mundan başga-da, tekiz we ygtybarly işlemek üçin ajaýyp möhürlenmegi we duýgurlygy üpjün edýän gabyk görnüşli gurluşyk bar.

Morc MC-22 seriýaly awto / el bilen drena NP NP NP1 / 4 G1 / 4 Howa süzgüç sazlaýjy

Pnewmatik solenoid klapanlarymyz pes basyşly şertlerde-de klapanyň tekiz we ygtybarly işlemegini üpjün edýän pes basyşly hereket funksiýasy bilen işlenip düzülendir.Bu olary pes woltly dolandyryşy talap edýän programmalar üçin ideal edýär.

Şeýle hem klapanlarymyz, iň agyr şertlerde-de çydamlylygy we ygtybarlylygy üpjün edip, uzak ömür sürýär.Bu, esasy işiňize ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän iş wagty we tehniki hyzmatyň çykdajylaryny azaldýar.

Goşmaça amatlylyk üçin, pilot bilen işleýän pnewmatik solenoid klapanlarymyz, zerur bolanda el bilen işlemek üçin el bilen goşmaça enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu, hatda elektrik togy kesilen ýagdaýynda-da, klapanyňyzy aňsatlyk bilen işledip bilersiňiz.

Şeýle hem klapanlarymyz toplumlaýyn gurnamagy göz öňünde tutup düzülendir.Olarda bar bolan ulgamyňyza yzygiderli birleşýän, gymmatly gurnama ýerini tygşytlaýan we gurmagyň umumy bahasyny azaldýan ulgam bar.

Gysgaça aýtsak, pilotymyz bilen işleýän pnewmatik solenoid klapanlar deňsiz-taýsyz öndürijiligi, ygtybarlylygy we amatlylygy hödürleýär.Bar bolan ulgamy kämilleşdirýärsiňizmi ýa-da täze bir taslama başlaýarsyňyzmy, klapanlarymyz islegleriňiz üçin iň gowy saýlawdyr.Uçarman dolandyrylýan gurluşyk, spool klapan gurluşygy, pes basyşly hereket, uzak ömür, el bilen örtmek we integral gurnamak ýaly ösen aýratynlyklar bilen, klapanyňyzdan iň gowy öndürijilik gazanyp bilersiňiz.Has giňişleýin maglumat üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň