MORC Fujian Zhangangzhouou syýahatynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutlaýarys

Companyyllyk kompaniýa syýahat toparynyň gurluşyk işleri, ähli MORC (morc gözegçilik) işgärlerinde işiň başlamagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar!Bu pursatda sesimizi taşlap, amatly wagtyň gelmeginden lezzet alyp bileris;bu pursatda gözümizi ýumup, çuň ýüregiň sesini diňläp bileris;bu pursatda ýadawlygy boşadyp, tebigat bilen garyşyp, uzak wagtlap dowam edýän ýaşaýyş güýjüni janlandyryp bileris!

640 (1) 640 (2) 640

640 (4)

640 (5)

Irden Güneşiň ilkinji şöhlesi, düýşdäki hemmeleri oýandyrar!Ertirlik naharyndan soň, dünýä belli “Windel hereket edýän daş” bolan Dongşan adasynyň başga bir taryhy ýerine gitdik, ýeliň garşysyna hereket edip, durup, tebigatyň täsin ussatlygyna aglaýarys!Taryhy ýoldan ýöräp, Sangong ýadygärlik zalyna (Guan Yuu, Huang Daoçhou we Gu Wençang) baryp gördük, şol ýerde monarha wepalylygyň, yhlaslylygyň we zähmetiň we Sangongyň ruhunyň ajaýyp däbini gözden geçirdik. ruhy iýmit, minnetdarlyk bilen, taryhyň uzyn derýasyndaky akyldarlara goşant goşmak üçin sag bolsun aýdyň, geliň, Hytaýyň bir agzasynyň nähili buýsançly we buýsançlydygyny duýalyň!

640 (3)

“Time Flies”, “gadymy shunşui balladasynyň töwereginde” syýahatçylyk mowzugynyň soňky gününi başladyk, bu ýerde Ksanadu şäherine girýän ýaly, gadymy tebigy aýratynlyklar gysga wagtlyk dünýewi sesleri ýatdan çykaralyň.Suw akýan kiçijik köprüler, nahallar toplumy, bu ajaýyp durmuş!Wagtyň geçişini ýazga alýan agaç agajyny, galyň mohlary diňlemek!Ynha, beýik tulu binasyna aglaýarys, gadymylaryň paýhasy üçin dem alýarys, beýik tulu toprakly batgalykda, ýüz ýyllap gezelençden soň, henizem äpet, beýikde durup, ýurduň bu tarapyny goraýarys!Ynha, asyl ýaşaýjylaryň ýylgyryşy şeýle erkin we aňsat, geliň durmuşyň abadançylygyny duýalyň, bagt Jinshan Silverhill däl, bagt meýdan işi, ýönekeý iýmit bolup biler!Ine, duýýarys, pikirler uçýar, belki ertesi gün, bu gözleýän aýak yzymyzdyr!

640 (6)


Iş wagty: Iýul-27-2023