MORC we HOERBIGER bilelikde dünýäde ilkinji P13 piezoelektrik klapan dolandyryşy Smart Positioner-i bilelikde işläp düzdüler we doly üstünlik gazandylar

MORC we German HOERBIGER akylly klapan pozisiýalarynda ajaýyp üstünlikler gazandylar.Bilelikdäki hyzmatdaşlygyň üsti bilen dünýäde ilkinji P13 piezoelektrik klapan bilen dolandyrylýan akylly klapan pozisiýasyny üstünlikli ösdürdiler.Bu üstünlik, ösen tehnologiýalaryň täze serhetlerini öwrenmegi dowam etdirmek bilen iki kompaniýanyň innowasiýa mümkinçiliklerini we tejribesini görkezýär.

MORC we HOERBIGER dünýäde ilkinji P13 piezoelektrik klapan dolandyryşy Smart Positioner-i bilelikde işläp düzdüler we doly üstünlik gazandylar (2)
MORC we HOERBIGER dünýäde ilkinji P13 piezoelektrik klapan dolandyryşy Smart Positioner-i bilelikde işläp düzdüler we doly üstünlik gazandylar (3)

Şeýle hem hökümet bu kompaniýalaryň tehnologiýa pudagyna goşan möhüm goşantlaryny ykrar edýär.MORC we HOERBIGER, 2018-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda Şençzheneniň Bao'an etrabynda geçirilen "2018 Hytaý-German (Bao'an) maýa goýum hyzmatdaşlygy forumyna" gatnaşmaga çagyryldy.Bu hyzmatdaşlyk forumyna gatnaşmaga çagyrylmak uly hormat.Forumyň esasy temalary iki taraplaýyn maýa goýumlaryny giňeltmek, tehniki alyş-çalyşlary çuňlaşdyrmak we Hytaý-German innowasiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmek.

Çäräniň ýerinde MORC we HOERBIGER çuňňur alyş-çalyş we pikir alyşmalar geçirdi.Şençzhenen Mokong awtomatlaşdyryş enjamlary kärhanasy we Germaniýa HOERBIGER, hytaý we nemes wekilleriniň biri hökmünde bu maýa goýum hyzmatdaşlygy forumyna gatnaşdy.Iki tarap akylly lokatoryň ösüşini ara alyp maslahatlaşdylar we degişli meseleleri öňe sürmegi dowam etdirmek barada ylalaşdylar.Şeýle hem, MORC markasyny "dünýäde ilkinji P13 piezoelektrik klapan dolandyryşy" ulanyp, akylly pozisiýalaryň dowam etdirilmegine we ösdürilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Bu hyzmatdaşlygyň iki tarapyň geljekdäki ösüşi üçin oňat esasy gurşawy üpjün etmegine garaşylýar.

MORC bilen HOERBIGER-iň hyzmatdaşlygy tehnologiki innowasiýalarda öňegidişlikleri ýeňilleşdirip biljek serhetaşa hyzmatdaşlygyň artykmaçlyklaryny görkezýär.Tehnologiýa landşaftynyň ösmegi bilen kompaniýalaryň arasyndaky bilelikdäki hyzmatdaşlygyň tehnologiki ösüşiň esasy hereketlendirijisi boljakdygy aýdyňdyr.Mundan başga-da, şular ýaly hyzmatdaşlyk we innowasiýa tehnologiýanyň geljegini geljek ýyllarda emele getirjek düýpli açyşlara sebäp bolup biler.

MORC we HOERBIGER dünýäde ilkinji P13 piezoelektrik klapan dolandyryşy Smart Positioner-i bilelikde işläp düzdüler we doly üstünlik gazandylar (1)

Iş wagty: 22-2023-nji aprel