“Anhui MORC Technology Co., Ltd.” -iň açylyş dabarasy bilen mähirli gutlaýaryn.

2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda 10 000 inedördül metr ussahanany öz içine alýan Şençzhenen MORC Controls Ltd.-iň golçur kärhanalary üçin gyzykly täze bölümiň açylyş dabarasy bolan “Anhui MORC Technology Co., Ltd.” -iň açylyş dabarasy uly dabara bilen geçirildi. Esasy serişdelere onlarça million ýuan maýa goýdy we akylly klapan pozisiýalaryny, elektrik klapan pozisiýalaryny, çäklendiriji wyklýuçatelleri we basyş klapanlary, solenoid klapanlary, elektrik hereketlendirijileri we pnewmatik herekete getirijiler ýaly klapan dolandyryş enjamlaryny öndürmäge borçlanýar.

“Anhui MORC Technology Co., Ltd.” -iň açylyş dabarasy bilen mähirli gutlaýaryn (1)
“Anhui MORC Technology Co., Ltd.” -iň açylyş dabarasy bilen mähirli gutlaýaryn (2)

Maanshan erkin söwda zolagynyň müdiri Jin Liang we partiýasy bu çärä tolgunma goşdy.Sapary arkaly, Anhui MORC işgärleri bu önümçiligiň we tehniki derejäniň täze derejä çykandygyny görkezýän bu üstünligiň ähmiýetine şaýat boldular.

Irden sagat 10-da açylyş dabarasy resmi taýdan başlandy.Şençzhenen MORC Control LTD-iň başlygy jenap Mo Rong ilki bilen Anhui MORC Technology Co., Ltd.-iň adyndan joşgunly çykyş etdi. Başlyk Mo Rong çykyşynda Anhui MORC Technology Co., Ltd. , şertnama gol çekmek, bezemek, göçürmek we synag önümçiligi.Soňra başlyk Mo Rong, Mahuşan hökümetine we degişli işleýän bölümlere Anhui MORC Technology Co., Ltd. taýýarlyk işlerinde güýçli goldaw we goldaw üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

“Anhui MORC Technology Co., Ltd.” -iň açylyş dabarasy bilen mähirli gutlaýaryn (3)
“Anhui MORC Technology Co., Ltd.” -iň açylyş dabarasy bilen mähirli gutlaýaryn (4)

“Anhui MORC” -niň döredilmegi innowasiýa we ösüş üçin täze mümkinçilikler, şeýle hem MORC-nyň marka gurluşygynyň tizlenmegi üçin mümkinçilikler döretdi.Kompaniýa indi dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biljek dürli klapan dolandyryş enjamlaryny hünär taýdan öndürmek üçin şertler we mümkinçilikler bilen doly üpjün edildi.

Dabara kompaniýanyň önümleriniň görkezişleri, görkezişleri we görkezişleri bilen bellendi.Işgärleriň höwes bilen gatnaşmagy, kompaniýa bolan ygrarlylygyny we Anhui MORC Technology Co., Ltd.-iň açyljak täze bölümine bolan ynamyny görkezýär.

Bu tolgundyryjy üstünlik bilen gutlaýarys we Anhui MORC Technology Co., Ltd. ýakyn ýyllarda ösmegini dowam etdirsin.


Iş wagty: 22-2023-nji aprel